เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายธนวัฒน์ สกุลรุ่งโรจน์วุฒิ status (104) รักษาดินแดน
2 นายภูริดล ศิริกุล status (101) ประชาสัมพันธ์
3 นายปิยบดี สุวรรณโชติ status (102) ดุริยางค์สากล
4 นายจรัณธรณ์ จางเจริญรัชว์ status (104) รักษาดินแดน
5 นายชวิศ พิทธยาพิทักษ์ status (115) Ceative Model
6 นายฐิติวัชร์ บัวศรียอด status (104) รักษาดินแดน
7 นายฐิติวุฒิ วรรณทอง status (104) รักษาดินแดน
8 นายพลัฏฐ์ อารยะสัมพันธ์ status (186) แบดมินตัน
9 นายเฟลิกซ์ ดอมโบว์สกี้ status (104) รักษาดินแดน
10 นายภูริณัฐ ณรงค์วณิชย์ status (104) รักษาดินแดน
11 นายจักรภัทร สุขสงวนวงศ์ status (115) Ceative Model
12 นายตันติกร คงคาวารี status (104) รักษาดินแดน
13 นายพงศ์พณิช เกิดกล้า status (104) รักษาดินแดน
14 นายพสิษฐ์ พานทอง status (115) Ceative Model
15 นายพีร์ระพัชญ์ คณาภาสิทธิ์ status (104) รักษาดินแดน
16 นายเสฏฐวุฒิ โพธิกิจ status (104) รักษาดินแดน
17 นายธนกฤต สุนาพันธุ์ status (111) Bio Society
18 นายพงศ์ณสันต์ เตียตระกูล status (115) Ceative Model
19 นายปรมี สร้อยเงิน status (186) แบดมินตัน
20 นายมณฑล ดีสม status (115) Ceative Model
21 นางสาวกุลปริยา ฝักใฝ่พวก status (186) แบดมินตัน
22 นางสาวชัญญรัตน์ อรสุนทร status (147) พิชิตข้อสอบเคมี
23 นางสาวพิชญาภร มะลิลา status (186) แบดมินตัน
24 นางสาวนาถลดา ตรองจิตต์ status (101) ประชาสัมพันธ์
25 นางสาวพัชรพรรณ สุดประเสริฐ status (101) ประชาสัมพันธ์
26 นางสาวกฤติญดา บางสุวรรณ status (115) Ceative Model
27 นางสาวทักษพร แก่นนาคำ status (115) Ceative Model
28 นางสาวธนัญญา มะลิต้น status (115) Ceative Model
29 นางสาวปิณิดา ผลพฤกษา status (115) Ceative Model
30 นางสาวพัณณ์ชิตา รูปใหญ่ status (115) Ceative Model
31 นางสาวพิชชา ใจตรง status (115) Ceative Model
32 นางสาวรุ่งตะวัน เรืองสุข status (147) พิชิตข้อสอบเคมี
33 นางสาวสุภัสสรา ศิริโยทัย status (115) Ceative Model
34 นางสาวเสาวภา วงศ์ตระกูล status (115) Ceative Model
35 นางสาวอารีรัตน์ สวัสดิ์เป้า status (115) Ceative Model

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th