เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกิตติทัศน์ เจียมโฆสิต status (104) รักษาดินแดน
2 นายจิรเมธ โพธิ์แก้ว status (104) รักษาดินแดน
3 นายจิระพงษ์ จันทเลขา status (104) รักษาดินแดน
4 นายธนทร เหล่าอารยะวัฒน์ status (104) รักษาดินแดน
5 นายปณิธาน ศรีมงคล status (104) รักษาดินแดน
6 นายกฤติพงศ์ ภู่ระหงษ์ status (145) ชีววิทยาโอลิมปิก
7 นายธวัชชัย วงศ์พลอยชมพู status (177) Work at school
8 นายปิยะพล สมใจนึก status (104) รักษาดินแดน
9 นายวรเมธ อานามนารถ status (186) แบดมินตัน
10 นางสาวเฑมิตา กิตติศาสตรา status (177) Work at school
11 นางสาวธันยธร นิตยะ status (145) ชีววิทยาโอลิมปิก
12 นางสาวภูริชญา วิมลสิทธิพงศ์ status (111) Bio Society
13 นางสาววลัยรัตน์ ศรีคงรักษ์ status (145) ชีววิทยาโอลิมปิก
14 นางสาวฐิติกานต์ ชนะสิทธิ์ status (145) ชีววิทยาโอลิมปิก
15 นางสาวณัชชา ภัทรพรพันธ์ status (177) Work at school
16 นางสาวณัฐทิตา คำตัน status (145) ชีววิทยาโอลิมปิก
17 นางสาวณัฐกุล ภุชชงค์ status (101) ประชาสัมพันธ์
18 นางสาวณัฐนัน วงษ์พิทักษ์ status (111) Bio Society
19 นางสาวฟ้าใส ส่องสว่างธรรม status (103) สภานักเรียน
20 นางสาวชลินรัตน์ เงินถ้วน status (177) Work at school
21 นางสาวบุณยาพร จิตรถวิล status (177) Work at school
22 นางสาววรณัน ลิ้มสวัสดิ์ status (177) Work at school
23 นางสาวศิรภัสสร เจษฎาวงศ์เลิศ status (177) Work at school
24 นางสาวศุภรัตน์ สุขผ่อง status (177) Work at school
25 นางสาวสุพิชฌาย์ ชนะสิทธิ์ status (177) Work at school
26 นางสาววรฤทัย ผาอำนาจ status (177) Work at school
27 นางสาวอชิรญาณ์ พงษ์เจริญ status (111) Bio Society
28 นางสาวอริสา พลอยพานิชเจริญ status (111) Bio Society

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th