เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกิตติศักดิ์ ชัชวิล status (104) รักษาดินแดน
2 นายจิรพัฒน์ ผจงเสาวภาคย์ status (104) รักษาดินแดน
3 นายชัยวัฒน์ บัวใหญ่ status (104) รักษาดินแดน
4 นายดวงตะวัน พุดจีบ status (104) รักษาดินแดน
5 นายวีระเทพ ธรรมวิริยะ status (104) รักษาดินแดน
6 นายศรราม สุวรรณราช status (104) รักษาดินแดน
7 นายกรกฎ กอศิริวลานนท์ status (138) อ่านได้ อ่านดี
8 นายกุลชัย อำนวยพงษ์ status (104) รักษาดินแดน
9 นายจิรพนธ์ ผจงเสาวภาคย์ status (104) รักษาดินแดน
10 นายชญานนท์ พูลผล status (104) รักษาดินแดน
11 นายชาญชัย ใจคง status - -
12 นายฌานวัฒน์ ตราพระสำโรง status (138) อ่านได้ อ่านดี
13 นายณิพัทน์ โพธิภักดิ์ status (138) อ่านได้ อ่านดี
14 นายถิรพุทธิ์ ขอบรูป status (104) รักษาดินแดน
15 นายทิฐินันท์ ฉัตรทอง status (104) รักษาดินแดน
16 นายธนวัฒน์ สืบพันธ์ status (138) อ่านได้ อ่านดี
17 นายภูริช ภูมิสวัสดิ์ status (104) รักษาดินแดน
18 นายภูริศรัณย์ เอี่ยมชื่น status (104) รักษาดินแดน
19 นายสัภยา ลาคำพา status (185) วอลเลย์บอล
20 นายสิริพงษ์ โพเทพา status - -
21 นายการันต์ การีพัฒน์ status - -
22 นายจักรภพ ทองคำ status (104) รักษาดินแดน
23 นายปฐมพร สิริมณีวรรณ status (160) DIY Room Décor Ideas
24 นายพีรพัฒน์ ผ่องมณี status (138) อ่านได้ อ่านดี
25 นายอานนท์ ธนะสิงห์ status (125) ROV
26 นายกฤติน ขำวงษ์ status (104) รักษาดินแดน
27 นายสรวิชญ์ ผดุงนาม status - -
28 นายกฤตภัค โพธิธีรบุตร status (136) สังคมรอบรู้ 4.0
29 นายกิตติชัย ใจซื่อ status (185) วอลเลย์บอล
30 นายณัฐชนน จันทประสพสุข status (138) อ่านได้ อ่านดี
31 นายธนวัฒน์ บำรุงสิน status (185) วอลเลย์บอล
32 นายนพรัตน์ บัวรังษี status (138) อ่านได้ อ่านดี
33 นายปัญญากร อรัญวัชน์ status (160) DIY Room Décor Ideas
34 นายพัชรพล ริมคีรี status (138) อ่านได้ อ่านดี
35 นายพิชญา ห่วงทอง status (138) อ่านได้ อ่านดี
36 นายภูมิพัฒน์ แลจูม status (185) วอลเลย์บอล
37 นายมาโนช ป้องคำ status (185) วอลเลย์บอล
38 นายเอกศิษฏ์ วรรณโพธิ์ status - -
39 นายไพโรจน์ อาจมังกร status (160) DIY Room Décor Ideas
40 นางสาวใจบุญ สุยะยศ status (138) อ่านได้ อ่านดี
41 นางสาวพิมพ์ปภัสร์ กาญปัญญา status (132) Dancercise

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th