เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกฤตพล สุขสำราญ status (104) รักษาดินแดน
2 นายญาณพัฒน์ สุนันต๊ะ status (193) สมาคมนักอ่าน
3 นายจิรวัฒน์ วิลาทอง status (193) สมาคมนักอ่าน
4 นายจีรชานนท์ ชัชวาลชูเกียรติ์ status (104) รักษาดินแดน
5 นายณัฐวัชต์ วินิจนัยภาค status (186) แบดมินตัน
6 นายพิสิษฐ์ ขันทอง status (124) Like สาระ
7 นายศศินท สุดแสวง status (186) แบดมินตัน
8 นายกรกช เจริญศรี status (193) สมาคมนักอ่าน
9 นายกฤตนัย ธรรมสุทธิ์ status (193) สมาคมนักอ่าน
10 นายกฤตภาส จันทรเทพ status (104) รักษาดินแดน
11 นายณัฐวัฒน์ สิงห์น้อย status (104) รักษาดินแดน
12 นายธนกร ทองคำ status (104) รักษาดินแดน
13 นายนันทพงศ์ สีหมอก status (193) สมาคมนักอ่าน
14 นายประกาศิต ธิรินทอง status (104) รักษาดินแดน
15 นายพงศ์พลิน วิเศษ status (193) สมาคมนักอ่าน
16 นายเมธาสิทธิ์ ใจคง status (184) ฟุตซอล
17 นายวรวิชญ์ คงขวัญ status (104) รักษาดินแดน
18 นายวันชัย พาลึก status (186) แบดมินตัน
19 นายวิชยุตม์ เขี้ยวสิงห์ status (193) สมาคมนักอ่าน
20 นายสหภาพ จีรังกูล status (186) แบดมินตัน
21 นายอานนท์ มังคลสุ status (193) สมาคมนักอ่าน
22 นายวิชยุตม์ สุดสงวน status (104) รักษาดินแดน
23 นายอนพัช บุญพิทักษ์ status (104) รักษาดินแดน
24 นายจักริน เจริญสรรพพืช status (104) รักษาดินแดน
25 นายปาณัสม์ ศิลปชัย status (193) สมาคมนักอ่าน
26 นายยุทธนา เจริญนาน status (193) สมาคมนักอ่าน
27 นายวทัญญู ห้อยยี่ภู่ status (104) รักษาดินแดน
28 นายสดุดี สุขหมั่น status (193) สมาคมนักอ่าน
29 นายอิษฎา โรจนประดิษฐ status (186) แบดมินตัน
30 นางสาวชญาดา แพงพันธ์ status (193) สมาคมนักอ่าน
31 นางสาวชลิดา หัสดิพันธ์ status (124) Like สาระ
32 นางสาวศุณัฐกานต์ ภู่อยู่ status (124) Like สาระ
33 นางสาวณัฏฐณิตา แดงอ่อน status (193) สมาคมนักอ่าน
34 นางสาวดวงตะวัน งามชื่น status (124) Like สาระ
35 นางสาวบุญทริกา สีฟัก status (124) Like สาระ
36 นางสาวมณิสรา บุญจริง status (124) Like สาระ
37 นางสาวรวินันท์ เพ็ชรประเสริฐ status (193) สมาคมนักอ่าน
38 นางสาวศรุตยา สิทธิเวชเมธี status (193) สมาคมนักอ่าน
39 นางสาวสรัลพร โวหาร status (132) Dancercise
40 นางสาวสุพัชริน ชัยพอ status (193) สมาคมนักอ่าน

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th