เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายขุนศึก สุมิตร status (104) รักษาดินแดน
2 นายฐิติพงศ์ เหมือนแตง status (104) รักษาดินแดน
3 นายเกริกไกวัล กันเอม status (104) รักษาดินแดน
4 นายดนัย คำรอด status (104) รักษาดินแดน
5 นายธีรภัทร ปุเรทะตัง status (104) รักษาดินแดน
6 นายราม รัตนภาค status (104) รักษาดินแดน
7 นายวุฒิชัย จรัสพันธ์ status (186) แบดมินตัน
8 นายคอม โล่พลอย status (104) รักษาดินแดน
9 นายชนินทร์ พิเชฐพนธ์ status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
10 นายณัฐวีร์ ผุดผ่อง status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
11 นายธฤต ยุติธรรม status (102) ดุริยางค์สากล
12 นายธารา นักเสียง status (186) แบดมินตัน
13 นายดนุพล เทพคุณ status (104) รักษาดินแดน
14 นายธนวิชญ์ เทียนแก้ว status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
15 นายวรมัน ชัยราช status (199) Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
16 นายอนุภัทร์ อุ่นใจ status (125) ROV
17 นายสรรพวิชญ์ กัลจาก status (102) ดุริยางค์สากล
18 นายณัฐดนัย วงษ์สกุล status (107) ลูกเสือวิสามัญ
19 นายนรวิชญ์ ปัญญาวรพงศ์ status (104) รักษาดินแดน
20 นายณัฐชอนน นันทะ status (104) รักษาดินแดน
21 นายกิตติศักดิ์ ลายุก status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
22 นายจตุรภัทร สิงห์ลอ status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
23 นายณัฐพงษ์ เบญจวรรณ status (104) รักษาดินแดน
24 นายดนุเดช กงงอน status (104) รักษาดินแดน
25 นายปิยนันท์ บรรเลงศัพย์ status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
26 นายพีรพงศ์ เรืองอมรชัย status (125) ROV
27 นายภานุพงษ์ จั่นทอง status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
28 นายศุภกร พูนสินโภคทรัพย์ status (186) แบดมินตัน
29 นางสาวณัฐธยาน์ สุวรรณรัตน์ status (102) ดุริยางค์สากล
30 นางสาวธันย์นิชา เจริญรัฐนราสิน status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
31 นางสาวเกษรสุดา บูรพาสิงห์ status (179) ดนตรีสากล
32 นางสาวณิชนันทน์ สุขสวัสดิ์ status (179) ดนตรีสากล
33 นางสาวธนพร เมืองใย status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
34 นางสาวนัทธ์หทัย ยศนิธิวัฒนาพร status (102) ดุริยางค์สากล
35 นางสาวปทิตตา ภูวนัย status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
36 นางสาวสุภาพร คล้ายมณี status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
37 นางสาวอติกานต์ อินโท status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th