เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายรพี แช่มชื่น status (104) รักษาดินแดน
2 นายกฤษณ์ดนัย สัจจาสัย status (186) แบดมินตัน
3 นายกิตติศักดิ์ ปัญจะกูล status (125) ROV
4 นายเจษฎา ครองยุติ status (104) รักษาดินแดน
5 นายชัชวาล ชากันดี status (104) รักษาดินแดน
6 นายชัยภัทร ผลพฤกษา status (125) ROV
7 นายดลชัย เตโช status (186) แบดมินตัน
8 นายเตชินท์ แก้วเป้า status (104) รักษาดินแดน
9 นายธนกร มณีธร status (125) ROV
10 นายปฏิพัฒน์ ศรีสิงห์ชัย status (125) ROV
11 นายภัทรพล ปินะกาสา status (125) ROV
12 นายรัชชานนท์ รุ่งเลิศเรืองกิจ status (125) ROV
13 นายวันเฉลิม สุภูทิพย์ status (125) ROV
14 นายกิตติภูมิ สร้อยแก้ว status - -
15 นายชัยวัฒน์ ดวงจิตต์เจริญ status (104) รักษาดินแดน
16 นายปารย์ ดำเกิงสุรเดช status (125) ROV
17 นายมนุเชษฐ์ สมัยมงคล status (125) ROV
18 นายธนวัฒน์ ผาสุข status (104) รักษาดินแดน
19 นายปฏิเวช จินดาวงษ์ status (131) นาฏศิลป์ไทย
20 นายชัยวัฒน์ วารีเขตต์ status (125) ROV
21 นายพิสิษฐ์ สุขล้วน status (104) รักษาดินแดน
22 นายธนภัทร เสมสฤษดิ์ status (132) Dancercise
23 นายธนวัฒน์ เสมสฤษดิ์ status (104) รักษาดินแดน
24 นายธนากร สมณะรัชกร status (186) แบดมินตัน
25 นายธนาคาร ทองคำ status (104) รักษาดินแดน
26 นายธรณ์ธันย์ ศรัทธาบุญ status (186) แบดมินตัน
27 นายบุริศร์ ขาวจ้อย status (186) แบดมินตัน
28 นายวฤศิษฐ์ ทางเรือ status (104) รักษาดินแดน
29 นายศราวุธ มหาหงษ์ status (186) แบดมินตัน
30 นายสุทิวัส ตันยศนนท์ status (104) รักษาดินแดน
31 นางสาวกัญญาพัชร นาคสกุล status (132) Dancercise
32 นางสาวกัลยกร โปร่งมณี status (186) แบดมินตัน
33 นางสาวณัฐรินทร์ โฆษะวัฒนารัตน์ status (186) แบดมินตัน
34 นางสาวบุญญาพร รติวรารัตน์ status (164) พับกระดาษโอริกามิ
35 นางสาวปาณิศา เทียนเงิน status (124) Like สาระ
36 นางสาวปารีรัตน์ บุญอ่ำ status (124) Like สาระ
37 นางสาวพิมพ์ลดา แสงพันธ์ชัยกุล status (131) นาฏศิลป์ไทย
38 นางสาวภรภัทร พ่วงรักษ์ status (186) แบดมินตัน
39 นางสาวสุชานันท์ นาคพันธ์ status (131) นาฏศิลป์ไทย
40 นางสาวอธิชา แก้วอุดร status (186) แบดมินตัน
41 นางสาวณัฐมน สมตระกูล status (131) นาฏศิลป์ไทย

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th