เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายพงศธร ไพสนธ์ status (104) รักษาดินแดน
2 นายภาณุวพงศ์ ภู่นพคุณ status (104) รักษาดินแดน
3 นายศิวกร บังเกิด status (104) รักษาดินแดน
4 นายเกียรติภูมิ โพธิบาย status (136) สังคมรอบรู้ 4.0
5 นายจิรายุ เฉลิมพงษ์ status (101) ประชาสัมพันธ์
6 นายณัฐติพล เว้นชั่ว status (104) รักษาดินแดน
7 นายนิธิศ ศรีสวัสดิ์ status (104) รักษาดินแดน
8 นายศิวกร นวยุทธิ์ status (104) รักษาดินแดน
9 นายสิรภพ สิทธิเดชากุล status (104) รักษาดินแดน
10 นายชยศักดิ์ โอวาททัศนีย์ status (104) รักษาดินแดน
11 นายวชิรวิทย์ ใหมทอง status (104) รักษาดินแดน
12 นายวรวุฒิ ป้องหมู่ status (104) รักษาดินแดน
13 นายบุณยภู ศรีคงรักษ์ status (104) รักษาดินแดน
14 นายศิวกร พลีพรม status (136) สังคมรอบรู้ 4.0
15 นายกรกฏ คุ้มวงศ์ดี status (104) รักษาดินแดน
16 นายกันตพงศ์ เพ็ชรคง status (104) รักษาดินแดน
17 นายปริญญา นาคสวัสดิ์ status (104) รักษาดินแดน
18 นายกิตติพัทธ์ ภูริสวัสดิ์ status (136) สังคมรอบรู้ 4.0
19 นายธนเทพ สิทธิบุศย์ status (136) สังคมรอบรู้ 4.0
20 นายปัณณธร ประเสริฐ status (136) สังคมรอบรู้ 4.0
21 นายศุภกร โชติพันธ์ status (104) รักษาดินแดน
22 นางสาวกนกพร จันทร์บุปผา status (108) สิ่งแวดล้อม
23 นางสาวกวิสรา สรรพสุข status (153) จิปาถะ
24 นางสาวจิรัชญา บุญช่วย status (108) สิ่งแวดล้อม
25 นางสาวชุติมา สุพรรณ์ status (108) สิ่งแวดล้อม
26 นางสาวโชติกา สุพรรณ์ status (108) สิ่งแวดล้อม
27 นางสาวณัฏฐณิชา บุษรา status (153) จิปาถะ
28 นางสาวทัตพิชา ทำสวน status (108) สิ่งแวดล้อม
29 นางสาวปวันรัตน์ สวัสดิ์รัตน์ status (138) อ่านได้ อ่านดี
30 นางสาวปิ่นทอง บุญชัย status (104) รักษาดินแดน
31 นางสาวผ่องมณี สังฆบุตร status (104) รักษาดินแดน
32 นางสาวพิมพ์ชนก พลรักษ์ status (132) Dancercise
33 นางสาวภัทรวรรณ กล้าแข็ง status (110) ธนาคารโรงเรียน
34 นางสาวภัทราพร พรมศรี status (108) สิ่งแวดล้อม
35 นางสาวมุทิตา ชวลิตเจริญชัย status (103) สภานักเรียน
36 นางสาวรัตติกาล จันทรมาตร status (153) จิปาถะ
37 นางสาวรินรดา พัดเล็ก status (103) สภานักเรียน
38 นางสาวสรัลพร ริมราง status (103) สภานักเรียน
39 นางสาวอาทิตยา ชาวไชย status (104) รักษาดินแดน
40 นางสาวจารุวรรณ เจริญศรี status (138) อ่านได้ อ่านดี

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th