เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายปัณณวิชญ์ บำรุงกิจ status (104) รักษาดินแดน
2 นายกฤษฎา บุญสาร status (104) รักษาดินแดน
3 นายธนัญชัย จิตรู status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
4 นายปณิธิ อนันต์สลุง status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
5 นายปัณณทัต ว่องจรรยากุล status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
6 นายรพีภัทร์ รุ่งสว่าง status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
7 นายชญานนท์ กล้าหาญ status (104) รักษาดินแดน
8 นายชิตวัน เข็มจินดา status (104) รักษาดินแดน
9 นายเดชาวัต อินทร์พรหม status (104) รักษาดินแดน
10 นายปัณณธร ชนะภัย status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
11 นายศรัณย์ ศรีตะวัน status (104) รักษาดินแดน
12 นายสัณหณัฐ ภาชนะทอง status (104) รักษาดินแดน
13 นายสุทธิชัย รัตนะสัจจาวงศ์ status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
14 นายภวัต นาคเจือทอง status (104) รักษาดินแดน
15 นายณัฐนันท์ สำลี status (104) รักษาดินแดน
16 นายนพรัตน์ แก้วทรัพย์ status (104) รักษาดินแดน
17 นายพีรทัต จำเนียรกาล status (104) รักษาดินแดน
18 นายชนกานต์ ทั้วสุภาพ status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
19 นายบดินทร์เดช คำมี status (104) รักษาดินแดน
20 นายวรเวช เพาะปลูก status (104) รักษาดินแดน
21 นายภาณุภณ ภาษยะวรรณ status (104) รักษาดินแดน
22 นายณกรณ์ ล้อรุ้งทอง status (104) รักษาดินแดน
23 นายณัฐพล ศุภผล status (104) รักษาดินแดน
24 นายบุลากร อยู่สุขสวัสดิ์ status (104) รักษาดินแดน
25 นายภูชิต จูฑะศร status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
26 นายศิรชัช ปัญสุวรรณ status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
27 นายสุวิจักษ์ บุญมา status (147) พิชิตข้อสอบเคมี
28 นายสุเมธ ถิตย์รัตน์ status (104) รักษาดินแดน
29 นางสาวกนกวรรณ ศรีงาม status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
30 นางสาวชนิกานต์ ทรัพย์โสภณ status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
31 นางสาวนภัทศร หิรัญสถิตย์ status (131) นาฏศิลป์ไทย
32 นางสาวปุณยรัตน์ ใจกล้า status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
33 นางสาวพิมนภัทร์ คงบัว status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
34 นางสาวพิมพ์ชนก วุฒิ status (174) Hi! Pictures
35 นางสาวพิยดา บุญราศรี status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
36 นางสาวเพลงพิชฌาย์ อินทร์หอม status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
37 นางสาวมนัสนันท์ สิงหวัฒนศิริ status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
38 นางสาวเมษวีร์ ป้อมเด็ด status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
39 นางสาววัลย์ลัดดา แก้วทอง status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
40 นางสาวสุตาภัทร วงศ์ชะอุ่ม status (174) Hi! Pictures

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th