เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายจิรวัฒน์ ชนะสิทธิ์ status (190) Micro : bit Education
2 นายแสนดี หนุนภักดี status (119) ดาราศาสตร์
3 นายกฤษตยชน์ น้อยโม่ status (132) Dancercise
4 นายจีรวัฒน์ อ่อนศรี status (104) รักษาดินแดน
5 นายธนวัฒน์ เบ็ญจวรรณ์ status (104) รักษาดินแดน
6 นายสุกฤษฎิ์ ฤกษ์เวียง status (104) รักษาดินแดน
7 นายธาม แก้วเกษ status (104) รักษาดินแดน
8 นายพงศธร สุทธิธรรม status (104) รักษาดินแดน
9 นายศุภณัฐ อินทร์คง status (104) รักษาดินแดน
10 นายอติชัย พุทไธสง status (104) รักษาดินแดน
11 นายก้องกิดาการ บริสุทธิ์ status (104) รักษาดินแดน
12 นายณัฐพัชร์ ถนอมศักดิ์ status (147) พิชิตข้อสอบเคมี
13 นายธนภัทร ศุภพร status (147) พิชิตข้อสอบเคมี
14 นายจตุพงษ์ วงษ์พิทักษ์ status (104) รักษาดินแดน
15 นายชินกฤต ผลพฤกษา status (104) รักษาดินแดน
16 นายธนพนธ์ นางาม status (104) รักษาดินแดน
17 นายนัทสร สรเอีย status (104) รักษาดินแดน
18 นายวรากร ศรีสุข status (104) รักษาดินแดน
19 นางสาวเกศศิริ บุญสาร status (157) GSP สร้างสรรค์
20 นางสาวกันยารัตน์ ศิริพงษ์ status (157) GSP สร้างสรรค์
21 นางสาวจุฑารัตน์ อาษานอก status (119) ดาราศาสตร์
22 นางสาวเจนจิรา ขำจิตร status (157) GSP สร้างสรรค์
23 นางสาวชาลิสา ยาวิไชย status (119) ดาราศาสตร์
24 นางสาวณัฐกานต์ ทองนพคุณ status (157) GSP สร้างสรรค์
25 นางสาวนคนรรณ ตั้งทวีสุข status (104) รักษาดินแดน
26 นางสาวนัธวรรณ วิเศษ status (147) พิชิตข้อสอบเคมี
27 นางสาวพรรษา เพ็ชรภักดี status (147) พิชิตข้อสอบเคมี
28 นางสาวพรหมพร ผิวพรรณ status (147) พิชิตข้อสอบเคมี
29 นางสาวเพชรภัค พลอยชาติตระกูล status (157) GSP สร้างสรรค์
30 นางสาวเพชรรัตน์ดา ดีอันกอง status (157) GSP สร้างสรรค์
31 นางสาวเพ็ญภาณี ชะระไสย์ status (157) GSP สร้างสรรค์
32 นางสาวมนัสนันท์ เพิ่มพูล status (157) GSP สร้างสรรค์
33 นางสาวรัญชิดา เหลืองอ่อน status (157) GSP สร้างสรรค์
34 นางสาววารี ประมงกิจ status (157) GSP สร้างสรรค์
35 นางสาวสุชาระดา สุตะคาน status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
36 นางสาวสุฑิตา ศรีประไหม status (157) GSP สร้างสรรค์
37 นางสาวอธิชนัน แสวงกิจ status (157) GSP สร้างสรรค์
38 นางสาวทรรปทอง ตั้งทวีสุข status (157) GSP สร้างสรรค์

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th