เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายณัฏฐสิทธิ์ ตันนิติไพศาล status (104) รักษาดินแดน
2 นายณัฐดนัย เขมะกำ status (104) รักษาดินแดน
3 นายณัฐพล ธนธีรอนันต์ status (104) รักษาดินแดน
4 นายธนวิชญ์ จึงกิจธนวัฒน์ status (104) รักษาดินแดน
5 นายนพรุจ สถิตย์ status (104) รักษาดินแดน
6 นายภูชิต สินสวัสดิ์ status (104) รักษาดินแดน
7 นายรัชพล ผลพูล status (104) รักษาดินแดน
8 นายเศรษฐกฤษฏิ์ วงสกด status (104) รักษาดินแดน
9 นายสินชนก กองจินดา status (104) รักษาดินแดน
10 นายฐิติภูมิ วีระเจริญ status (104) รักษาดินแดน
11 นายธีรวิทย์ พงษ์คุณาวุฒิ status (104) รักษาดินแดน
12 นายปัญญวัฒน์ มณีเรือง status (111) Bio Society
13 นายวรธันย์ ลัคนานันทน์ status (104) รักษาดินแดน
14 นายเมธี เมธาวรากุล status (104) รักษาดินแดน
15 นายรพีวิชญ์ ศิลปะ status (104) รักษาดินแดน
16 นายพงศ์ภีระ วรรณชมภู status (104) รักษาดินแดน
17 นายพบเพชร เพชรชำลิ status (104) รักษาดินแดน
18 นางสาวจินตวีร์ เครือผือ status (111) Bio Society
19 นางสาวจิดาภา สลีอ่อน status (177) Work at school
20 นางสาวจุฑามาศ พ่วงฟัก status (177) Work at school
21 นางสาวชญานิศ รัตนภาส status (111) Bio Society
22 นางสาวเพ็ญวดี เบี้ยแก้ว status (177) Work at school
23 นางสาวศิรภัสสร บัวขาว status (177) Work at school
24 นางสาวสิทธานันณ์ พงษ์เจริญ status (177) Work at school
25 นางสาวเบญญาภา ทองโชคชัย status (177) Work at school
26 นางสาวพัทธนันท์ เวชมณี status (177) Work at school
27 นางสาวพิมพ์ชนก เพิ่มทรัพย์ status (177) Work at school
28 นางสาวพิมพ์นิภา บรรเทาวงษ์ status (177) Work at school
29 นางสาวสิริการย์ ทัพฤทธิ์พรศิริ status (177) Work at school
30 นางสาวชนัญธิดา พงศ์นันทกุลกิจ status (177) Work at school
31 นางสาวภคนันท์ อุดม status (177) Work at school

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th