เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายชุติพนธ์ กวางทอง status (101) ประชาสัมพันธ์
2 นายจิรานุวัฒน์ โพธิผล status (104) รักษาดินแดน
3 นายเบญจพล บุบผามาลา status (104) รักษาดินแดน
4 นายชวัลวิทย์ เขียวอ่อน status (115) Ceative Model
5 นายประพัฒพงษ์ แดงจันทร์ status (125) ROV
6 นายพงษ์เพชร บำรุงรักษ์ status (174) Hi! Pictures
7 นายภธนน ชื่นอารมย์ status (104) รักษาดินแดน
8 นายภัทราวุธ จอมหงษ์ status (104) รักษาดินแดน
9 นายภูจิร ยังเหลือ status (174) Hi! Pictures
10 นายรวิสุต ไชยศรี status (104) รักษาดินแดน
11 นายรัฐกร ผลเกตุ status (174) Hi! Pictures
12 นายธนภัทร ปานประเสริฐแสง status (115) Ceative Model
13 นายธนายุทธ เครือวัลย์ status (104) รักษาดินแดน
14 นายสุภกร เพ็ชร์กุล status (104) รักษาดินแดน
15 นายวัชริช จ่าเมือง status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
16 นายอธิป ทิพรัตน์ status (104) รักษาดินแดน
17 นายอภิรักษ์ สิงห์สุระ status (104) รักษาดินแดน
18 นางสาวปาณวี พลอยล้อมเพชร status (177) Work at school
19 นางสาวกฤตพร บุษบงษ์ status (102) ดุริยางค์สากล
20 นางสาวกัญญาวีร์ แฉล้มศรี status (138) อ่านได้ อ่านดี
21 นางสาวกัญสพัฒน์ เต๋นเต้ status (153) จิปาถะ
22 นางสาวชญาน์นันท์ ดิษฐเวชชัย status (111) Bio Society
23 นางสาวชนะลิน ซ่อนกลิ่น status (145) ชีววิทยาโอลิมปิก
24 นางสาวชลธิชา บุญเกิด status (177) Work at school
25 นางสาวฐิติมา ศรีคงรักษ์ status (133) จิปาถะศิลป์
26 นางสาวณัฐธิดา วิเสโส status (177) Work at school
27 นางสาวณิชาดา วงค์สุทธิ์ status (102) ดุริยางค์สากล
28 นางสาวดรุณรัตน์ วงษ์สุวรรณ status (177) Work at school
29 นางสาวธนัชญา นุชพุ่ม status (177) Work at school
30 นางสาวธมนพัชร์ โปษยาอนุวัตร์ status (177) Work at school
31 นางสาวนภัสรา ผลกิจ status (104) รักษาดินแดน
32 นางสาวมัณฑนา บุญธรรม status (103) สภานักเรียน
33 นางสาวรัตนาวดี บัวเพิ่ม status (177) Work at school
34 นางสาววรัชญา ค้าผล status (177) Work at school
35 นางสาวศศิรัศมิ์เกล้า ชิ้นประยูร status (177) Work at school
36 นางสาวศิรินภารัตน์ อ่อนจิตร์ status (177) Work at school
37 นางสาวสุภัสรา คชรัง status (153) จิปาถะ
38 นางสาวอนัญพร ดวงสุวรรณ์ status (101) ประชาสัมพันธ์
39 นางสาวสวรรยา บำรุงชีพ status (153) จิปาถะ

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th