เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกษิดิศ รื่นเอม status (171) โคชูจัง
2 นายชลเฉลิมชัย สมโฉม status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
3 นายกฤติเดช ธิติดุลยกร status (111) Bio Society
4 นายกฤษณกันท์ เปรมสุริยา status (171) โคชูจัง
5 นายกลินท์ เพ็ญจันทร์ status (104) รักษาดินแดน
6 นายจารุกิตติ์ กมลธรรม status (171) โคชูจัง
7 นายณัฐวุฒิ แน่นอุดร status (177) Work at school
8 นายธีรภาพ มั่งบุญ status (171) โคชูจัง
9 นายพงษ์พัฒน์ ปิดตาทะเส status (104) รักษาดินแดน
10 นายศุภากร คุ้มทรัพย์ status (104) รักษาดินแดน
11 นายอภิชิต ชนะหาญ status (171) โคชูจัง
12 นายอภิศักดิ์ หาญณรงค์ status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
13 นายจิรพนธ์ จราสัณฑ์ status (104) รักษาดินแดน
14 นายฐิติพงษ์ คุณเจตน์ status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
15 นายธนกฤต น้อยถนอม status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
16 นายนรเศรษฐ์ มหาโพธิ์ status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
17 นายบริวัตร จุดทามาศ status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
18 นายบุณยกร วิธุระ status (104) รักษาดินแดน
19 นายพัชรพล พัคค์สุนทร status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
20 นายพันธวัช ปลิพรมราช status (104) รักษาดินแดน
21 นายไพชยนต์ สุขเอื้อ status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
22 นายวรไกร รัตนคงคา status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
23 นายสิรดนัย จงบริบูรณ์ status (104) รักษาดินแดน
24 นายศุภกร บุญกมล status (125) ROV
25 นายณัฐพล จันทศร status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
26 นายสหรัฐ สัญใจ status (104) รักษาดินแดน
27 นายวรพล สังเกตุ status (171) โคชูจัง
28 นายฐิติกร คำคนซื่อ status (104) รักษาดินแดน
29 นางสาวรุจิรา เลิศรังสฤษดิ์ status (199) Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
30 นางสาวกอปรรัก อรัญวงศ์ status (171) โคชูจัง
31 นางสาวขนิษฐา ขจรจิตร status (171) โคชูจัง
32 นางสาวณัฏฐิมา สารเจริญ status (171) โคชูจัง
33 นางสาวณัฐวรรณ ธัญกรรม status (171) โคชูจัง
34 นางสาวนพศศิธร ลำจวน status (171) โคชูจัง
35 นางสาวพรรณพนัช จันทร์เหลือง status (171) โคชูจัง
36 นางสาวพัชฎาภรณ์ ขันทอัด status (171) โคชูจัง
37 นางสาวมุกดา หนองน้ำเย็น status (199) Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
38 นางสาววิศรุตา ผลอำพันธ์ status (111) Bio Society
39 นางสาวอติพร ฉิ่งเชิด status (199) Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
40 นางสาวอมราพร สืบวงษ์ชัย status (171) โคชูจัง

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th