เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายเจษฎากร เรืองฤทธิ์ status (154) อัพเกรด
2 นายจิรายุ พรคต status (110) ธนาคารโรงเรียน
3 นายชนนภัทร หาพรหม status (103) สภานักเรียน
4 นายตรีพล มังคลา status (137) 快乐学汉语和日语
5 นายนลวัชร์ คงชู status (137) 快乐学汉语和日语
6 นายมาวิน ใจสุทธิ status (101) ประชาสัมพันธ์
7 นายณัฐพงษ์ บุญเปี่ยม status (137) 快乐学汉语和日语
8 นายอดิศัย นิจสุข status (104) รักษาดินแดน
9 นายอาเจนตา ธารไพศาลสมุทร status (104) รักษาดินแดน
10 นางสาวณัฐฐิญา บุญเกตุ status (132) Dancercise
11 นางสาวธนาพร วิเศษมุข status (103) สภานักเรียน
12 นางสาวพิชามญชุ์ ถาดทอง status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
13 นางสาวอสมาภรณ์ ไหล่วิจิตร status (137) 快乐学汉语和日语
14 นางสาวชรินรัตน์ รัตน์วงศ์ตระกูล status (132) Dancercise
15 นางสาวกัญจน์อมล เกตุเทศ status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
16 นางสาวเกตุวดี เรืองรังษี status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
17 นางสาวจุฑารัตน์ โชติแสง status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
18 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญจันทร์ status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
19 นางสาวชลิดา มาดี status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
20 นางสาวชุติกาญจน์ นามศิริ status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
21 นางสาวชุติมา ถนอมรัตนกุล status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
22 นางสาวธิตยา สุขคง status (160) DIY Room Décor Ideas
23 นางสาวนภัสภรณ์ ธรรมโหร status (132) Dancercise
24 นางสาวนิลาวัลย์ เวทย์อุดม status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
25 นางสาวเบญญาภา วงศ์รื่น status (131) นาฏศิลป์ไทย
26 นางสาวปริญญาภรณ์ วรรณทอง status (137) 快乐学汉语和日语
27 นางสาวพิชชาภา ลิลิตสุวรรณ status (110) ธนาคารโรงเรียน
28 นางสาวพิชญธิดา มากเปี่ยม status (101) ประชาสัมพันธ์
29 นางสาวพิมฤทัย วงศ์อาจ status (110) ธนาคารโรงเรียน
30 นางสาวเพลงพิณ พจน์เพียรเลิศ status (101) ประชาสัมพันธ์
31 นางสาวมนัญชยา ประโสตัง status (133) จิปาถะศิลป์
32 นางสาวลภัสรดา กตัญญู status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
33 นางสาววีร์สุดา เสียงทิพย์ status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
34 นางสาวศศิกานต์ กฤษณา status (160) DIY Room Décor Ideas
35 นางสาวสวรรยา ทัพชัย status (110) ธนาคารโรงเรียน
36 นางสาวหรัญญิตา เหมเวช status (110) ธนาคารโรงเรียน
37 นางสาวอรสินี ศรีสุรักษ์ status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th