เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกริชภู สุทธิสรณ์ status (107) ลูกเสือวิสามัญ
2 นายกิตตินนท์ ทรัพย์สอน status (107) ลูกเสือวิสามัญ
3 นายชากวินท์ เจริญสรรพพืช status (197) รักษ์คอม
4 นายณภัทรชนม์ ทองคำ status (104) รักษาดินแดน
5 นายณรงค์ เฮี้ยวสำราญ status (107) ลูกเสือวิสามัญ
6 นายบุรินทร์ สร้างการนอก status (104) รักษาดินแดน
7 นายปภพ สุวรรณพรม status (197) รักษ์คอม
8 นายปุญญพัฒน์ ทำสวน status (104) รักษาดินแดน
9 นายพงศ์ธนา จิตติยากูล status (104) รักษาดินแดน
10 นายพีรวิชญ์ ปราณี status (104) รักษาดินแดน
11 นายภูสิทธิ์ เมธาวรากุล status (197) รักษ์คอม
12 นายอภิพัฒน์ ศิริวิจิตรกุล status (104) รักษาดินแดน
13 นายจิรายุ งามญาณ status (197) รักษ์คอม
14 นายธนดล เจนพานิชย์ status (104) รักษาดินแดน
15 นายกัปตัน ธนะสาร status (104) รักษาดินแดน
16 นายกิตติธัช วงษ์สด status (104) รักษาดินแดน
17 นายจตุพร พูลเจริญ status (104) รักษาดินแดน
18 นายจิรภัทร โชติวงษ์ status (119) ดาราศาสตร์
19 นายณชพล บรรเทาวงษ์ status (104) รักษาดินแดน
20 นายปรินทร์ เมฆไพบูลย์ status (197) รักษ์คอม
21 นางสาวกันตา เดชรักษ์ปรีชากุล status (197) รักษ์คอม
22 นางสาวขวัญจิรา จันทรธาดา status (102) ดุริยางค์สากล
23 นางสาวณัฏฐณิชา ศรบัณฑิต status (190) Micro : bit Education
24 นางสาวณัฐวิมล ประวัติกูล status (197) รักษ์คอม
25 นางสาวนวินดา ด้วงมาก status (197) รักษ์คอม
26 นางสาวเพ็ญพิชชา ชอบชน status (197) รักษ์คอม
27 นางสาวภัณฑิลา ประสิทธิ์นราพันธุ์ status (197) รักษ์คอม
28 นางสาวอวิกา เป้าประยูร status (103) สภานักเรียน
29 นางสาวกมลชนก สร้อยศรี status (190) Micro : bit Education
30 นางสาวกสินันท์ ฉิมวงศ์ status (179) ดนตรีสากล
31 นางสาวณัฐธยาน์ ศรีจันทร์อินทร์ status (190) Micro : bit Education
32 นางสาวนันทิยา ปรีชาโชติ status (190) Micro : bit Education
33 นางสาวอภิชญา สร้อยศรี status (190) Micro : bit Education
34 นางสาวอภิษฎา วงศ์วัชรา status (114) เครื่องบินบังคับวิทยุ

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th