เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายจิราวัฒน์ เพียรประเสริฐ status (104) รักษาดินแดน
2 นายธนกฤต เองสิริดำรงกุล status (111) Bio Society
3 นายกิติภูมิ พุทธสอน status (104) รักษาดินแดน
4 นายณัชญ์เศรษฐ สวาสดิ์พล status (111) Bio Society
5 นายกรณ์พงศ์ ชวิทย์ฤทัยกุล status (135) เพื่อนติวเพื่อน
6 นายจิติรัณย์ แสงเรือง status (111) Bio Society
7 นายชวิศ จินาจิ้น status (104) รักษาดินแดน
8 นายญาณภัทร สิงห์โต status (135) เพื่อนติวเพื่อน
9 นายณภัทร พบสมัย status (104) รักษาดินแดน
10 นายธีรัช สุขสำราญ status (135) เพื่อนติวเพื่อน
11 นายนรเศรษฐ์ วัฒนะฐิติภัค status (111) Bio Society
12 นายเปนเอก สุขสุดา status (104) รักษาดินแดน
13 นายภาสวี บุญเลิศ status (104) รักษาดินแดน
14 นายภูณภัษฐ์ สิงขร status (135) เพื่อนติวเพื่อน
15 นายภูเบศ พงษ์เจริญ status (104) รักษาดินแดน
16 นายรัชตพล คติทองเอก status (104) รักษาดินแดน
17 นายศุภณัฐ ขุมโมกข์ status (135) เพื่อนติวเพื่อน
18 นายปุณณวิชญ์ สุทธิพานิช status (104) รักษาดินแดน
19 นายปิยพัชร์ โกฉัยพัฒน์ status (135) เพื่อนติวเพื่อน
20 นางสาวบุษญาวดี วงศิริ status (135) เพื่อนติวเพื่อน
21 นางสาวลัลน์พริม สุทธาทิพย์ status (101) ประชาสัมพันธ์
22 นางสาวกัลยกร ลี้ไพโรจน์กุล status (111) Bio Society
23 นางสาวขรินทร์ทิพย์ วรัญญูรัฐ status (111) Bio Society
24 นางสาวชนณัทชา สินสุวรรณ status (135) เพื่อนติวเพื่อน
25 นางสาวชาลิสา ปัจจุสานนท์ status (111) Bio Society
26 นางสาวบุรัสกร ตั๊นงาม status (101) ประชาสัมพันธ์
27 นางสาวกันยรัตน์ เชยเอี่ยม status (135) เพื่อนติวเพื่อน
28 นางสาวซาช่า วูลิค status (111) Bio Society
29 นางสาวณิชาภัทร แจ้งประดิษฐ์ status (111) Bio Society
30 นางสาวสุชญา จิรฐิติโชติ status (135) เพื่อนติวเพื่อน

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th