เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายจารุพิชญ์ ภิรมย์ลาภ status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
2 นายณฐกร ชัชวานิชกุล status (104) รักษาดินแดน
3 นายทัศไนย์ ผลิพืช status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
4 นายกรวิชญ์ จันทวรรณ status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
5 นายณภัทร สอดสี status (104) รักษาดินแดน
6 นายธีรภัทร ธรรมเกษร status (104) รักษาดินแดน
7 นายภูมินันท์ บรรเทิง status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
8 นายมงคล เชียงชุม status (158) ติวคณิต พิชิตการบ้าน
9 นายสิรวิชญ์ แสงสุข status (104) รักษาดินแดน
10 นายติณณ์ วงศ์นาป่า status (164) พับกระดาษโอริกามิ
11 นายกฤตัชญ์ ทัตตธนานนท์ status (158) ติวคณิต พิชิตการบ้าน
12 นายธรรมนูญ ประเสริฐศักดิ์ status (104) รักษาดินแดน
13 นางสาวศิริรัศมิ์ ข้องเกี่ยวพันธ์ status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
14 นางสาวสิริจันท์ แก่นจันทน์ status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
15 นางสาวดุสิตา ศิลาลอย status (101) ประชาสัมพันธ์
16 นางสาวภัคจิรา สิทธิเวช status (126) EIS เพื่อการศึกษา
17 นางสาววรพิชชา สุขไสใจ status (126) EIS เพื่อการศึกษา
18 นางสาวสิรีธร โรจนพิทักษ์ status (132) Dancercise
19 นางสาวชนัญชิดา ภุมรากูล status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
20 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสิงห์ชัย status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
21 นางสาวญาณิกา ผลอุทิศ status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
22 นางสาวณัฐญา เพ็ชรมุณี status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
23 นางสาวณัฐธิตา แซ่ลี้ status (126) EIS เพื่อการศึกษา
24 นางสาวณัฐรัตน์ ณรงค์ศิลป์ status (101) ประชาสัมพันธ์
25 นางสาวณัฐวดี โตศิริ status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
26 นางสาวเนติพร ชอบชน status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
27 นางสาวปณิตา ศรีสรสิทธิ์ status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
28 นางสาวปทิตญา แก้ววิเชียร status (132) Dancercise
29 นางสาวปภัสรา สิทธิบุศย์ status (126) EIS เพื่อการศึกษา
30 นางสาวปรวรรณ ณ รังษี status (111) Bio Society
31 นางสาวพรธิตา บัณฑิตสุนทร status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
32 นางสาวพิชชาภา จันทราราม status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4
33 นางสาวมธุรดา แซ่ลิ้ม status (101) ประชาสัมพันธ์
34 นางสาวสกาวรัตน์ สาลี status (110) ธนาคารโรงเรียน
35 นางสาวสิปปนันท์ ราชพลี status (161) ติวอังกฤษพิชิตเกรด4

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th