เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกฤษฏ์นิพัทน์ ประวัติเจริญ status (126) EIS เพื่อการศึกษา
2 นายชวภณ ดำรงกิจอุดม status (111) Bio Society
3 นายณดล พงษ์พานิช status (104) รักษาดินแดน
4 นายณัฐกร แสงสุกวาว status (126) EIS เพื่อการศึกษา
5 นายศุภวิชญ์ พฤฒิสุนทร status (104) รักษาดินแดน
6 นายอานนท์ พานิชผล status (104) รักษาดินแดน
7 นายรัชชานนท์ ปรีชาชาญ status (104) รักษาดินแดน
8 นายศุภวิชญ์ แช่มล้วน status (126) EIS เพื่อการศึกษา
9 นายกันตพงศ์ เมืองมั่งคั่ง status (199) Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
10 นายชิษณุพงศ์ เขตอนันต์ status (111) Bio Society
11 นายบรรณสรณ์ อิ่มเอิบ status (126) EIS เพื่อการศึกษา
12 นายปัณณทัต ทัศนา status (126) EIS เพื่อการศึกษา
13 นายวิพลเศรษฐ์ พุ่มไฉยา status (126) EIS เพื่อการศึกษา
14 นางสาวธนัตดา โชคมิ่งขวัญ status (126) EIS เพื่อการศึกษา
15 นางสาวกันต์กวี หิรัญสุข status (101) ประชาสัมพันธ์
16 นางสาวกำลังใจ ธรรมเกษร status (111) Bio Society
17 นางสาวขวัญจิรา วัฒฐานะ status (126) EIS เพื่อการศึกษา
18 นางสาวชนากานต์ อามพัฒน์ status (126) EIS เพื่อการศึกษา
19 นางสาวธรรศดวงพร สาระบาล status (111) Bio Society
20 นางสาวพรพรรณ เจียมหยิน status (126) EIS เพื่อการศึกษา
21 นางสาวมนัสชยาภรณ์ วุฒิ status (111) Bio Society
22 นางสาวลภัสรินทร์ ชำนาญพืช status (126) EIS เพื่อการศึกษา
23 นางสาวจิดาภา เซี่ยงว่อง status (126) EIS เพื่อการศึกษา
24 นางสาวชญานิศ จิตรวัฒนะ status (126) EIS เพื่อการศึกษา
25 นางสาวชนกนันท์ พลอยวิจิตร status (126) EIS เพื่อการศึกษา
26 นางสาวชนิสรา วิบูลย์ศิลป์ status (126) EIS เพื่อการศึกษา
27 นางสาวชัชชนันท์ โตมีศิลป์ status (126) EIS เพื่อการศึกษา
28 นางสาวญาณิศา ผลอุทิศ status (126) EIS เพื่อการศึกษา
29 นางสาวณัฐวดี อ่อนตา status (126) EIS เพื่อการศึกษา
30 นางสาวตรีทิพย์ ศรีประสิทธิ์ status (110) ธนาคารโรงเรียน
31 นางสาวนิรุชา ด้วงมาก status (126) EIS เพื่อการศึกษา
32 นางสาวเปมิกา บุญชู status (126) EIS เพื่อการศึกษา
33 นางสาวพิชญ์สินี วิศรุตวงศกร status (126) EIS เพื่อการศึกษา
34 นางสาวพิชา หลักทองไชย status (126) EIS เพื่อการศึกษา
35 นางสาวภัคภิญญา จันทร์ธนไพบูลย์ status (169) Hello Chaina!
36 นางสาวณัฐณิชา อินทรักษา status (110) ธนาคารโรงเรียน

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th