เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกลยุทธ ยิ่งราษฎร์สุข status (199) Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
2 นายชลากร บัณฑิตไทย status (104) รักษาดินแดน
3 นายชานน บุญยิ่งยงชัย status (127) OH, Oh, Homework!
4 นายทักษ์สรายุทธ ศรีพาพงษ์ status (199) Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
5 นายเพชรทาย แสงอุรัย status (104) รักษาดินแดน
6 นายกณวรรธน์ ฉันทพิริยะพูน status (104) รักษาดินแดน
7 นายนันทพัทธ์ เลิศฤทธิ์บัญชา status (104) รักษาดินแดน
8 นายพรพิพัฒน์ ผลพฤกษา status (111) Bio Society
9 นางสาวณัชชา ศรีหาญ status (127) OH, Oh, Homework!
10 นางสาวมนัสนันท์ วัชรินทร์รัตน์ status (110) ธนาคารโรงเรียน
11 นางสาวจันทกานติ์ รัตนพรมงคล status (127) OH, Oh, Homework!
12 นางสาวธัญภัสสร ไกรฉวี status (127) OH, Oh, Homework!
13 นางสาวธีร์จุฑา ปิยะธรรมวุฒิกุล status (127) OH, Oh, Homework!
14 นางสาวนภิสา เตชธรรม status (127) OH, Oh, Homework!
15 นางสาวนริศรา สกุลสิทธิ์ status (177) Work at school
16 นางสาวปริยากร เจียรวิบูลยานนท์ status (127) OH, Oh, Homework!
17 นางสาวภคมน ชำนาญชล status (127) OH, Oh, Homework!
18 นางสาวรินรดา เมฆกมล status (199) Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
19 นางสาวพิมพ์นารา ลี status (111) Bio Society
20 นางสาวแพรวา ทำสวน status (127) OH, Oh, Homework!
21 นางสาวอรกิตติ สรวลศิริ status (127) OH, Oh, Homework!
22 นางสาวกชพร ชีพชอบธรรม status (127) OH, Oh, Homework!
23 นางสาวกัญญาภรณ์ ศรีประสม status (127) OH, Oh, Homework!
24 นางสาวญาณิกา แซ่จง status (127) OH, Oh, Homework!
25 นางสาวณัฐกานต์ เชื้อวงค์ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
26 นางสาวณัฐณิชา ศิริเมฆา status (127) OH, Oh, Homework!
27 นางสาวบุญณิสา ป้อมอาษา status (127) OH, Oh, Homework!
28 นางสาววิลาวัลย์ คงเพ็ชร status (199) Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
29 นางสาวสรัลพร อ่อนไสว status (127) OH, Oh, Homework!
30 นางสาวอภิญญา อินธิราช status (111) Bio Society

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th