เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายณัฐกฤษ ศรีสุวรรณ์ status (184) ฟุตซอล
2 นายพงศพัศ บัวละคร status (184) ฟุตซอล
3 นายธนภัทร ธัญญะชาติ status (110) ธนาคารโรงเรียน
4 นายบวรนันท์ วัฒนศาสตร์ status (119) ดาราศาสตร์
5 นายอนุศิษฏ์ จาดเอี่ยม status (160) DIY Room Décor Ideas
6 นายชญานนท์ งามกิจ status (184) ฟุตซอล
7 นายชัชพิมุข แซ่โค้ว status (104) รักษาดินแดน
8 นายวรภัทร อ่วมคล้าย status (184) ฟุตซอล
9 นายเจนณรงค์ โคตรนาม status (104) รักษาดินแดน
10 นายชนกนันท์ ศิริเดช status (160) DIY Room Décor Ideas
11 นายชัชพล แก้วสัมฤทธิ์ status (104) รักษาดินแดน
12 นายณกร โสภนา status (104) รักษาดินแดน
13 นายณพล สิงหธรรม status (104) รักษาดินแดน
14 นายตรีรัชฌานนท์ พรรณขาม status (104) รักษาดินแดน
15 นายธเนศพล สงวนชม status (104) รักษาดินแดน
16 นายปริญญา ศิริวารินทร์ status (103) สภานักเรียน
17 นายพงษภัทร จันทเลิศ status (103) สภานักเรียน
18 นายพีรณัฐ ถนอมวัฒน์ status (185) วอลเลย์บอล
19 นายวรัญญู รัตนสัจธรรม status (104) รักษาดินแดน
20 นายสุริยัน พุทธอุทัย status (160) DIY Room Décor Ideas
21 นายจิรวัฒน์ เริงสูงเนิน status (104) รักษาดินแดน
22 นายธนกร ค้าผล status (104) รักษาดินแดน
23 นายพงศกร บุญอากาศ status (104) รักษาดินแดน
24 นายพงศภัค บุญอากาศ status (104) รักษาดินแดน
25 นายพิริยวัฒน์ บุญเรือง status (104) รักษาดินแดน
26 นายพุฒิเมธ พูลกสิ status (184) ฟุตซอล
27 นายวศิน กินนร status (104) รักษาดินแดน
28 นายสุรเดช บทศรี status (160) DIY Room Décor Ideas
29 นางสาวกิฤติญา คล้ายมณี status (160) DIY Room Décor Ideas
30 นางสาวจิดาภา อ้นโสภา status (160) DIY Room Décor Ideas
31 นางสาวจีรารัตน์ ชนะภัย status (143) นาฏมวยไทย
32 นางสาวนุชศรา อาจเวทย์ status (110) ธนาคารโรงเรียน
33 นางสาวพุดน้ำบุษ สิมสีดา status (143) นาฏมวยไทย
34 นางสาวภโวทัย สิตาธรรม status (110) ธนาคารโรงเรียน

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th