เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกันตพงศ์ ศรีสวัสดิ์ status (104) รักษาดินแดน
2 นายพชรพล รัตนพันธุ์ status (164) พับกระดาษโอริกามิ
3 นายยศพัทธ์ ต่วนเทศ status (107) ลูกเสือวิสามัญ
4 นายธนกร ต่อประสิทธิ์กุล status (164) พับกระดาษโอริกามิ
5 นายธนภัทร ยุติวงษ์ status (125) ROV
6 นายนัทธกาล พลอาจ status (164) พับกระดาษโอริกามิ
7 นายบรรพต หัตถแพทย์ status (164) พับกระดาษโอริกามิ
8 นายรัฐภูมิ ดอนชัย status (125) ROV
9 นายกนกพล สมเกียรติ status (179) ดนตรีสากล
10 นายกิตติธร บุญญฐี status (104) รักษาดินแดน
11 นายชัชพงศ์ กุลมุล status (154) อัพเกรด
12 นายณัฏฐ์ มงคลสินธุ์ status (104) รักษาดินแดน
13 นายปณชัย ลักษณวุธ status (104) รักษาดินแดน
14 นายพงศ์พิสุทธิ์ ดิษฐกระจันทร์ status (154) อัพเกรด
15 นายพิชญุตม์ เทียนสว่าง status (104) รักษาดินแดน
16 นายศุภวิชญ์ ธศรีติวาวัฒน์ status (179) ดนตรีสากล
17 นายสถิตคุณ สิงหานุวัฒน์ status (125) ROV
18 นายอาคม วุฒยาคม status (154) อัพเกรด
19 นายอุดมศิลป ถิ่นนคร status (125) ROV
20 นายณรงค์กร ประสงค์ดี status (125) ROV
21 นายณัฏฐ์ เหลืองโชคอำนวย status (104) รักษาดินแดน
22 นายภครนนท์ นนทะการ status (164) พับกระดาษโอริกามิ
23 นายยศพันธ์ วรรณทะวงษ์ status (104) รักษาดินแดน
24 นายวัชรชัย กลีบลำใย status (164) พับกระดาษโอริกามิ
25 นายศราวิน วงระวาท status (154) อัพเกรด
26 นายอดิรุจ ปลอดอ่อน status (164) พับกระดาษโอริกามิ
27 นายปัณณทัต ตาลลักษณ์ status (164) พับกระดาษโอริกามิ
28 นายกันตวัฒน์ วงษาราษฎร์ status (104) รักษาดินแดน
29 นายธนชิต บรรเจิด status (154) อัพเกรด
30 นายธีรภัทร สมัครพันธ์ status (104) รักษาดินแดน
31 นายพงษ์พิพัฒน์ มาเชียงผา status (164) พับกระดาษโอริกามิ
32 นายภาสกร ตันติสกุลชัย status (154) อัพเกรด
33 นายศุภณัฐ เบ็ญจกิจ status (104) รักษาดินแดน
34 นายศุภวิชญ์ ศรีสุข status (125) ROV
35 นางสาวมนัณธา มงคลสุข status (154) อัพเกรด
36 นางสาวจุฬาลักษณ์ เทพบุตร status (164) พับกระดาษโอริกามิ
37 นางสาวชนกนันท์ ศรีตะปัญญะ status (154) อัพเกรด
38 นางสาวชนกวนัน ซื่อตรง status (164) พับกระดาษโอริกามิ
39 นางสาวธนัชชา แจ้งอรุณ status (154) อัพเกรด
40 นางสาวปัญจวรรณ์ กติกา status (164) พับกระดาษโอริกามิ
41 นางสาวปิยธิดา นพณัฐกิติกร status (177) Work at school
42 นางสาวลักษิกา แตงเล็ก status (164) พับกระดาษโอริกามิ
43 นางสาววิริญา จุติ status (154) อัพเกรด
44 นางสาวสรยา สุขจิตต์ status (164) พับกระดาษโอริกามิ
45 นางสาวอภิชญา สร้อยสน status (154) อัพเกรด

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th