เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายธนกฤต ชาญพนา status (102) ดุริยางค์สากล
2 นายกล้าพิสิษฐ์ จันต๊ะอิน status (158) ติวคณิต พิชิตการบ้าน
3 นายกิตติพัฒน์ อิ่มผ่อง status (158) ติวคณิต พิชิตการบ้าน
4 นายกุญช์ จันทร์แก้ว status (104) รักษาดินแดน
5 นายจิรภัทร เจริญชาติ status (104) รักษาดินแดน
6 นายฐิติศักดิ์ สังฆเวช status (107) ลูกเสือวิสามัญ
7 นายณัฐวุฒิ วิสารวุฒิ status (125) ROV
8 นายนภัสกร อินทไชย status (102) ดุริยางค์สากล
9 นายพัทธดนย์ ฤทธิ์เลิศชัย status (104) รักษาดินแดน
10 นายวชิระ โภชเจริญ status (184) ฟุตซอล
11 นายอิทธิพัทธ์ จงประเสริฐ status (184) ฟุตซอล
12 นายกษิด์เดช บินลอย status (104) รักษาดินแดน
13 นายกิตติพงษ์ เมฆศิริ status (104) รักษาดินแดน
14 นายคมพล กอบสุข status (104) รักษาดินแดน
15 นายชญานนท์ นรลักษณ์ status (125) ROV
16 นายณัฐดนัย สินวัต status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
17 นายทัตดนัย ชาลีชาติ status (104) รักษาดินแดน
18 นายธนกร จันทร์โยชน์ status (104) รักษาดินแดน
19 นายนนทกานต์ บำรุงกิจ status (184) ฟุตซอล
20 นายปัญญวัฒน์ แก้วเกษ status (104) รักษาดินแดน
21 นายปิยมิตร เมฆขาว status (184) ฟุตซอล
22 นายพีรพัฒน์ เทพรักษ์ status (104) รักษาดินแดน
23 นายวรเมธ การพานิช status (104) รักษาดินแดน
24 นายศุภกฤต เต็มสุข status (130) ดนตรีไทย
25 นายสิทธิโชค ขันตยาภรณ์ status (104) รักษาดินแดน
26 นายอวิรุทธ์ ศรีจันทร์ status (125) ROV
27 นายกชกร ชูเชิด status (125) ROV
28 นายกฤตภัค สุดแดง status (104) รักษาดินแดน
29 นายดุลยธิษณ์ ปุตตะ status - -
30 นายธนากร อรัณยะกานนท์ status (104) รักษาดินแดน
31 นายอังกูร อนุตรชัยสิริ status (179) ดนตรีสากล
32 นายกิตติคมน์ จันทร์ณรงค์ status (104) รักษาดินแดน
33 นายเทียนอุบล สดใส status (104) รักษาดินแดน
34 นายภคนันท์ สมบูรณ์ status (184) ฟุตซอล
35 นางสาวนิรัตน์ชา เจริญปรี status (130) ดนตรีไทย
36 นางสาวพิชชาพร นิยมนา status (132) Dancercise
37 นางสาวรสิตา เนินไชย status (131) นาฏศิลป์ไทย
38 นางสาวรักษณากร กุลมาศ status (179) ดนตรีสากล
39 นางสาวชิษณุชา ปลาทอง status (130) ดนตรีไทย
40 นางสาวณัชชานันท์ พูลสวัสดิ์ status (131) นาฏศิลป์ไทย
41 นางสาวเปมิกา เพ่งจิตต์ status (131) นาฏศิลป์ไทย

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th