เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายณัฐสิทธิ์ ผันแปร status (125) ROV
2 นายธเนศ อาจธัญกรณ์ status (177) Work at school
3 นายปภังกร ปะจุระเน status (104) รักษาดินแดน
4 นายรชานนท์ สุรสมภพ status (179) ดนตรีสากล
5 นายก้องภพ เรืองแก้ว status (104) รักษาดินแดน
6 นายปาณวัฒน์ คูหาทอง status (184) ฟุตซอล
7 นายวรวิชญ์ ชนม์ธรรม status (115) Ceative Model
8 นายศรัณยู เจริญศิลป์ status (104) รักษาดินแดน
9 นายณัฐปคัลภ์ เนตรวิจิตร status (104) รักษาดินแดน
10 นายพิสิษฐ์สรรค์ ขาวโอภาสกุล status (104) รักษาดินแดน
11 นายพีรทัต เจริญศรี status (185) วอลเลย์บอล
12 นายสุริเชษฐ์ โชควริวงษ์ status (179) ดนตรีสากล
13 นายปัญญากร สีเข้ม status (104) รักษาดินแดน
14 นายปุญญพัฒน์ ภูมิภักดิ์ status (104) รักษาดินแดน
15 นายพสธร เล่าเปี่ยม status (125) ROV
16 นายพีรเดช สินประเสริฐ status (104) รักษาดินแดน
17 นายวรุตม์ บ้งกาวงศ์ status (125) ROV
18 นายนสิท ภูมิพื้นผล status (164) พับกระดาษโอริกามิ
19 นายนิธิโรจน์ ผดุงสวัสดิ์ status (104) รักษาดินแดน
20 นายพชรพล วารีรักษ์ status (185) วอลเลย์บอล
21 นายพิศิษฐ์ ศิริศักดิ์ status (125) ROV
22 นายภูริวัจณ์ กิจจานนท์ status (158) ติวคณิต พิชิตการบ้าน
23 นายณรงค์ชัย กันหาไชย status (132) Dancercise
24 นายไท้อี เฉิน status (103) สภานักเรียน
25 นายวีระยุทธ อิ่มสรรพางค์ status (108) สิ่งแวดล้อม
26 นายศิฐิพรรษ เวชการี status (133) จิปาถะศิลป์
27 นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์หงษ์ status (184) ฟุตซอล
28 นายสุรดิษ พิมพ์ทอง status (179) ดนตรีสากล
29 นายกฤษณพงศ์ ทรัพย์บรรจง status (133) จิปาถะศิลป์
30 นายธีรลักษณ์ ท่าหลวง status (104) รักษาดินแดน
31 นายสกุลพัชร์ รัตนเชิดชูวงศ์ status (179) ดนตรีสากล
32 นางสาวกัลยา ทองสง่า status (177) Work at school
33 นางสาวจันทรพิมพ์ ประมงกิจ status (154) อัพเกรด
34 นางสาวฐิตาพร เสนาสุธรรม status (154) อัพเกรด
35 นางสาวธมนต์ แพทย์ชัยวงศ์ status (167) Social หรรษา
36 นางสาวธวัลรัตน์ ทินผล status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
37 นางสาวประกายดาว จันทฑีโร status (154) อัพเกรด
38 นางสาวพนิตพิชา สบง status (154) อัพเกรด
39 นางสาวภควรรณ อินทรบุญ status - -
40 นางสาวเภาลีน่า พงษ์ประยูร status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
41 นางสาวมณฑกานต์ สุขุณา status (154) อัพเกรด
42 นางสาววศินี ผ่องราษี status (132) Dancercise
43 นางสาวศุภธิดา ดารามาศ status (167) Social หรรษา
44 นางสาวสิรัศมิ์ญา รจนากูล status (177) Work at school
45 นางสาวสิริกัญญา แก้วบุบผา status (154) อัพเกรด
46 นางสาวสุดารัตน์ เงินก้อน status (177) Work at school

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th