เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกฤษกร ไทยทักษ์ status (138) อ่านได้ อ่านดี
2 นายกรวิชญ์ สีสด status (138) อ่านได้ อ่านดี
3 นายฆณพล วรรณประทุม status (107) ลูกเสือวิสามัญ
4 นายชยพล อินทรามะ status (138) อ่านได้ อ่านดี
5 นายณพัฒน์ เรืองภักดี status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
6 นายประเสริฐ แก่นแก้ว status (104) รักษาดินแดน
7 นายพุทธิพงษ์ โพธิมูล status (103) สภานักเรียน
8 นายภูวนาท พระสว่าง status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
9 นายศุภากร อมรพลัง status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
10 นายอุดมชัย บุตรอุดม status (104) รักษาดินแดน
11 นายวัชระ พาลี status (184) ฟุตซอล
12 นายณัฐวัฒน์ ยินสูตร status (167) Social หรรษา
13 นายวงศ์รพี พิมพ์พันธุ์ status (125) ROV
14 นายวสวัตติ์ สุริยวงศ์ status (185) วอลเลย์บอล
15 นายวีรชัย กองจินดา status (185) วอลเลย์บอล
16 นายศุภวิชญ์ ชัยกุล status (104) รักษาดินแดน
17 นายกิตติภูมิ แสงเพชร์ status (104) รักษาดินแดน
18 นายณฐนน ผิวเกลี้ยง status (127) OH, Oh, Homework!
19 นายณัฏฐริน แสนทะวงษ์ status (104) รักษาดินแดน
20 นายบุณยกร วัฒฐานะ status (127) OH, Oh, Homework!
21 นายปฏิพัทธ์ ติณราศรี status (104) รักษาดินแดน
22 นายศุภกร นันทวิสาร status (104) รักษาดินแดน
23 นายอนุกูล ศรีคงรักษ์ status (125) ROV
24 นายอาสาฬห สร้อยศรี status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
25 นายพันธุ์ธัช แถบน้อย status (104) รักษาดินแดน
26 นายภานุพงศ์ กังวาล status (104) รักษาดินแดน
27 นางสาวเบญจมาส ปรางทอง status (167) Social หรรษา
28 นางสาวจิดาภา รัตนจันทร์ status (167) Social หรรษา
29 นางสาวฉัตรพร อ่อนสาคร status (167) Social หรรษา
30 นางสาวชลินทิพย์ เดสูงเนิน status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
31 นางสาวณัฐณิชา พันธุ์มี status (167) Social หรรษา
32 นางสาวณิชมน บุญจันทร์ status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
33 นางสาวดลธาดา พินิจนอกภดา status (167) Social หรรษา
34 นางสาวตรียาภรณ์ จันทรา status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
35 นางสาวทานตะวัน วงศ์อามาตย์ status (101) ประชาสัมพันธ์
36 นางสาวบุษยมาศ โชติชวาลชัย status (167) Social หรรษา
37 นางสาวปวีณวัชร์ สัมเภาพันธ์ status (167) Social หรรษา
38 นางสาวปิยะธิดา จำเนียร status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
39 นางสาวพรรณธิภา นัมคณิสรณ์ status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
40 นางสาวพรรณวลี ร่วมญาติ status (167) Social หรรษา
41 นางสาวมาเรียม กีต้า status (184) ฟุตซอล
42 นางสาวอธิกา หอมเกษร status (167) Social หรรษา
43 นางสาวอมราพร ศุภประเสริฐ status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
44 นางสาวไอศวรรย์ ศิริมงคล status (167) Social หรรษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th