เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายพงศ์พสุ สยามไชย status (104) รักษาดินแดน
2 นายจิรพัส ย่งฮะ status (104) รักษาดินแดน
3 นายชณัฐ สาชล status (104) รักษาดินแดน
4 นายตุลยวัต ภิบาลพักตร์ status (104) รักษาดินแดน
5 นายธนกฤต ภูรีมหาวงศ์ status (125) ROV
6 นายปรีชา เหมือนกลัด status (125) ROV
7 นายพีรณัฐ อยู่สุขศรี status (125) ROV
8 นายพีรพัฒน์ พรพายัพ status (125) ROV
9 นายเวธน์วิทิต เถาพันธ์ status (125) ROV
10 นายอัศม์เดช คงทอง status (104) รักษาดินแดน
11 นายพีรพัจน์ สุวรรณธานี status (117) เพื่อนกัน...ปันความรู้
12 นายคมกฤช โพธิ์ทองติยานนท์ status (125) ROV
13 นายถาม์ภร ศิริวงศ์ชัย status (164) พับกระดาษโอริกามิ
14 นายธีรภัทร สถิตมั่น status (125) ROV
15 นายมนุเชษฐ์ อภิชิตวงศ์นุชิต status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
16 นายศักดิ์ทิพย์ ศักดิ์หงษ์ status (104) รักษาดินแดน
17 นายณัฐพัชร์ นาสวน status (164) พับกระดาษโอริกามิ
18 นายภัคณัฏฐ์ ประมวญทรัพย์ status (115) Ceative Model
19 นายกฤตธรรม พงษ์พานิช status (143) นาฏมวยไทย
20 นายธน คำรอด status (133) จิปาถะศิลป์
21 นายธีรดนย์ แสวงสวาท status (158) ติวคณิต พิชิตการบ้าน
22 นายพศิน คงรอด status (125) ROV
23 นายภูพิภัทร จินะชัย status (199) Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
24 นายรณกร พานิชอัตรา status (119) ดาราศาสตร์
25 นายอภิสิทธิ์ บุญฤทธิ์ status (104) รักษาดินแดน
26 นางสาวฌิฌา เรืองแสงทอง status (110) ธนาคารโรงเรียน
27 นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ โกมลวิสุทธิ์ status (110) ธนาคารโรงเรียน
28 นางสาวกานต์ตะวัน ปราศไพริน status (199) Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
29 นางสาวจิราภา บูรพาพาณิช status (138) อ่านได้ อ่านดี
30 นางสาวตตริยา อิ่มแมน status (132) Dancercise
31 นางสาวทรรศพร กันบัว status (114) เครื่องบินบังคับวิทยุ
32 นางสาวธารารัตน์ หวังศุภกิจโกศล status (132) Dancercise
33 นางสาวเบญญทิพย์ เหล่าอินทร์ status (130) ดนตรีไทย
34 นางสาวปวริศา ทิวพุ่มพฤกษ์ status (138) อ่านได้ อ่านดี
35 นางสาวปิยธิดา ปุณณธรรมากุล status (133) จิปาถะศิลป์
36 นางสาวพิชชาพร สุขแสง status (103) สภานักเรียน
37 นางสาวแพรพลอย ศักดิ์มั่น status (177) Work at school
38 นางสาวศลิษา ศรีตะปัญญะ status (138) อ่านได้ อ่านดี
39 นางสาวสุวพิชญ์ สมบูรณ์ status (103) สภานักเรียน
40 นางสาวสุวรรณษา กวางเต้น status (125) ROV

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th