เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกิตติภูมิ จามรจินดามณี status (125) ROV
2 นายธนกฤต การควรคิด status (104) รักษาดินแดน
3 นายธนพัชร์ ป้องเพชร status (104) รักษาดินแดน
4 นายทิวทัศน์ แท่งทอง status (103) สภานักเรียน
5 นายพันธวัช คำละมุล status (164) พับกระดาษโอริกามิ
6 นายพิพัฒน์ ตรีสุข status (125) ROV
7 นายวัชรากร แซ่เอี๊ยว status (114) เครื่องบินบังคับวิทยุ
8 นายศราวุฒิ พนมวิจิตร status (127) OH, Oh, Homework!
9 นายภคิน เสนะเวช status (119) ดาราศาสตร์
10 นายเมธัส คลายเศร้า status (119) ดาราศาสตร์
11 นายวรสินธุ์ ลาภวิเศษ status (104) รักษาดินแดน
12 นายสรยุทธ สร้อยสน status (127) OH, Oh, Homework!
13 นายกิดากร รัตนหิรัญ status (119) ดาราศาสตร์
14 นายชิตดนัย รัตนเทียนทอง status (103) สภานักเรียน
15 นายธีรภัทร ผลเจริญ status (158) ติวคณิต พิชิตการบ้าน
16 นายคฑาวุธ สถาพร status (114) เครื่องบินบังคับวิทยุ
17 นายเจษฎากร ชุมเปีย status (103) สภานักเรียน
18 นายณภัทร์ อาจฤทธิ์ status (125) ROV
19 นายธนบดี สงเคราะห์ status (103) สภานักเรียน
20 นายธันญธรณ์ สิทธิชาญชัย status (125) ROV
21 นายนลธวัช คำใส status (125) ROV
22 นายนิติพนธ์ สกุลฉ่ำ status (104) รักษาดินแดน
23 นายรัชชานนท์ พลอาจ status (104) รักษาดินแดน
24 นายรัษฎากร วงจันลา status - -
25 นายศุทธนนท์ ขวัญใจ status (164) พับกระดาษโอริกามิ
26 นางสาวกัลยา ศักดิ์เนตร status (158) ติวคณิต พิชิตการบ้าน
27 นางสาวจีรนาฏ ประชุมชน status (158) ติวคณิต พิชิตการบ้าน
28 นางสาวชัชชญา เทพอาสา status (158) ติวคณิต พิชิตการบ้าน
29 นางสาวณิชนันทน์ หอมอ้ม status (103) สภานักเรียน
30 นางสาวธันธนิษฐา ก้านอินทร์ status (145) ชีววิทยาโอลิมปิก
31 นางสาวปาณิศา ไชยเสนา status (158) ติวคณิต พิชิตการบ้าน
32 นางสาวภัทรกันย์ สุรัสวดี status (158) ติวคณิต พิชิตการบ้าน
33 นางสาวภัสราภรณ์ ปิณฑะวรพันธุ์ status (158) ติวคณิต พิชิตการบ้าน
34 นางสาววชิรญาณ์ แก้วคำ status (158) ติวคณิต พิชิตการบ้าน

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th