เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกิตติศักดิ์ ประชุมสุข status (110) ธนาคารโรงเรียน
2 นายชวิน โพธิปักษ์รักษา status (126) EIS เพื่อการศึกษา
3 นายธนภูมิ มากศิริ status (110) ธนาคารโรงเรียน
4 นายนราวิชญ์ ศรีไพร status (111) Bio Society
5 นายภูชิชย์ สัตย์พานิช status (110) ธนาคารโรงเรียน
6 นายสิปปกร พฤษภานนท์ status (104) รักษาดินแดน
7 นายชยุตพงศ์ สร้อยศรี status (104) รักษาดินแดน
8 นายธงทิว อุดมสุข status (110) ธนาคารโรงเรียน
9 นายธีรภัทร อนุพันธ์ status (104) รักษาดินแดน
10 นายปัณณทัต ภุมรากูล status (104) รักษาดินแดน
11 นายพัชร สัจจาภรณ์รัตน์ status (102) ดุริยางค์สากล
12 นายชวกร กิจพิบูลย์ status (104) รักษาดินแดน
13 นายภาณุพงษ์ วิเชียรฉาย status (104) รักษาดินแดน
14 นายอพิวิชญ์ แก้วคำ status (104) รักษาดินแดน
15 นายกษิดิศ วงษ์ประเวศน์ status (104) รักษาดินแดน
16 นางสาวณัฐวนันท์ เจริญมรรค status (169) Hello Chaina!
17 นางสาวธัญชนก รัตนะนาม status (110) ธนาคารโรงเรียน
18 นางสาวพรพรหม พงษ์ขจร status (102) ดุริยางค์สากล
19 นางสาวพิชญนันท์ ขันธรักษ์ status (110) ธนาคารโรงเรียน
20 นางสาวลลิตา ศิลสังวรณ์ status (110) ธนาคารโรงเรียน
21 นางสาวสิริยากร บุญแก้ว status (169) Hello Chaina!
22 นางสาวสุชาทิพย์ พร้อมดิษฐ์ status (177) Work at school
23 นางสาวอรณิชชา สมบูรณ์เจตนา status (145) ชีววิทยาโอลิมปิก
24 นางสาวลลิตา แก้วเรือง status (110) ธนาคารโรงเรียน
25 นางสาวพัชราภรณ์ ประดับ status (111) Bio Society
26 นางสาวกฤติมา สละชั่ว status (110) ธนาคารโรงเรียน
27 นางสาวจิรประภา เสนาสนะ status (169) Hello Chaina!
28 นางสาวณัฏฐณิชา หยาดคำ status (110) ธนาคารโรงเรียน
29 นางสาวรุ่งนภา ชูคำ status (169) Hello Chaina!
30 นางสาววาทิยาภรณ์ สุขสุวรรณ status (169) Hello Chaina!

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th