เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกฤษดินท์ โสสีภา status (116) Pending Work
2 นายกิติพงษ์ เมืองวงศ์ status (172) ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน
3 เด็กชายเกียรติศักดิ์ พันธุ์คำ status (102) ดุริยางค์สากล
4 เด็กชายชญานิน เพิ่มยินดี status (116) Pending Work
5 เด็กชายชโยดม ประชุมผล status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
6 เด็กชายชวิศ ถึงคุณ status (116) Pending Work
7 นายชัชวาล ทรงชนะ status - -
8 เด็กชายชาญวิทย์ วันชัย status (172) ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน
9 เด็กชายฐนกร สุวรรณมาลี status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
10 นายณภัทร เจริญพร้อม status - -
11 นายณัชชากร ทองก้อน status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
12 เด็กชายทศพร บ้านไร่ status (172) ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน
13 เด็กชายทัณฑธร ร่มพฤกษ์ status (116) Pending Work
14 เด็กชายธนทรรศน์ ปรีดา status (116) Pending Work
15 นายธนวัฒน์ ก้องโสตร status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
16 นายธนาธิป แสงจันทร์ status (102) ดุริยางค์สากล
17 เด็กชายธนายุทธ ศรีเสริม status (172) ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน
18 เด็กชายธราเทพ แสงเพ็ชร status (116) Pending Work
19 นายธีรภัทร น้อยกุล status - -
20 นายธีรภัทร์ พงษ์พันธ์ status (116) Pending Work
21 เด็กชายนันทวัฒน์ ฮกมาลี status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
22 นายบูรณศักดิ์ สีมา status (102) ดุริยางค์สากล
23 นายปฎิพัทธ์ ชลวานิช status (116) Pending Work
24 นายปภังกร อรัญญกานนท์ status (116) Pending Work
25 เด็กชายปองเดช รักวงษ์ status (116) Pending Work
26 นายปุณณวิช ดุลยมา status (116) Pending Work
27 เด็กชายพงศกร ปัญจาคะ status (116) Pending Work
28 นายพงศภัค พูลเกษม status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
29 เด็กชายภคิณ ใยสัมพันธ์พงศ์ status (102) ดุริยางค์สากล
30 นายภากร แก้วสุข status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
31 เด็กชายภาดล ไวยบุตร status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
32 เด็กชายภูมิภาส เขียวศรี status (116) Pending Work
33 นายโรมัน บีเชดี้ status (116) Pending Work
34 นายวงศกร เผื่อนคง status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
35 เด็กชายวรฉัตร กิ่งมณี status (102) ดุริยางค์สากล
36 นายวีรภัทร แสงสว่าง status (116) Pending Work
37 นายศดานนท์ หอมสวัสดิ์ status - -
38 เด็กชายศรัณยพงศ์ จันมูล status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
39 นายเอื้ออังกูร น้อยพรม status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
40 เด็กชายธนภัทร เพิ่มพูล status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th