เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายเกษม ล้วนเกษม status (140) แชร์บอล
2 เด็กชายไชยวัฒน์ อิ่มมรรคผล status (140) แชร์บอล
3 เด็กชายณภรรษ เพาะปลูก status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
4 นายณรงฤทธิ์ พันหล่อมโส status (156) คณิตศาสตร์ ฟ.FUN
5 เด็กชายณัฐนันท์ ศิรสิทธิ์นฤวัต status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
6 นายเดชาธร แช่มช้อย status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
7 นายทัตพงศ์ ชมศาสตร์ status (130) ดนตรีไทย
8 เด็กชายทินภัทร พื้นผล status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
9 เด็กชายแทนชนก ผ่องสุวรรณ status (156) คณิตศาสตร์ ฟ.FUN
10 นายธนดล ภูมิศิริชโย status (184) ฟุตซอล
11 เด็กชายธนภัทร ราชสินธ์ status (184) ฟุตซอล
12 นายธนากร ดำริห์ status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
13 นายธราธร สุคนธเกษร status (184) ฟุตซอล
14 นายนนทวัฒน์ จันทร์แดง status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
15 นายนักบิน กังวาล status (198) เรียนรู้วรรณคดี
16 เด็กชายปวีร์ ถาวิรัตน์ status (174) Hi! Pictures
17 นายปัณณวิชญ์ กิ่งมณี status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
18 นายพชร สิทธาจารย์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
19 นายพริษฐ์ อินโอภาส status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
20 เด็กชายพีรพัฒน์ วังนาทัน status (185) วอลเลย์บอล
21 เด็กชายพีรวิชญ์ ประทุมสุวรรณ์ status (174) Hi! Pictures
22 เด็กชายภัทรดนัย สุขวังไทร status (102) ดุริยางค์สากล
23 นายภัทรพล บำรุงการ status (198) เรียนรู้วรรณคดี
24 เด็กชายภัทรพล เอมวรรธนะ status (140) แชร์บอล
25 เด็กชายภูผา จันทร์เกษม status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
26 เด็กชายมนัสพงศ์ ไพฑูรย์ status (156) คณิตศาสตร์ ฟ.FUN
27 นายรัฐภูมิ อินทรชะรัตน์ status (140) แชร์บอล
28 เด็กชายศรัณญ์ มณีกาญจน์ status (174) Hi! Pictures
29 นายศุภกิตติ์ ศิริไสยาสน์ status (140) แชร์บอล
30 นายศุภโรช ศรีวิรัญ status (198) เรียนรู้วรรณคดี
31 นายสรรพวิท ฤทธิดิลก status (140) แชร์บอล
32 นายสิปปวิชญ์ ดอกแย้ม status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
33 นายสุเมธ จิตรใจตรง status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
34 นายเสฎฐวุฒิ แสนยศ status (156) คณิตศาสตร์ ฟ.FUN
35 นายอชิระ บุญโพธิ์แก้ว status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
36 นายอวิรุทธ์ สีหมอก status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
37 นายอัครวินท์ ตันติรัตนไพศาล status (174) Hi! Pictures
38 เด็กชายอิทธิพล ศรพรหม status (174) Hi! Pictures

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th