เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกรวุฒิ ภู่คงทน status (184) ฟุตซอล
2 นายกล้ากลางชล จิตสงวน status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
3 เด็กชายกษิดิส ไสตะภาพ status (185) วอลเลย์บอล
4 เด็กชายกิตติพัศ วาสนาวิน status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
5 เด็กชายกิตติภพ บำรุงชีพ status (120) Clear work
6 นายจิรวัฒน์ แก้วพะไชย status (120) Clear work
7 นายจิรวัฒน์ สุขสวัสดิ์ status (132) Dancercise
8 นายจีรพัฒน์ กลิ่นสอาด status (120) Clear work
9 เด็กชายชัยรัช สนองค์ status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
10 เด็กชายซีม่อน ดอมโบว์สกี้ status (120) Clear work
11 นายณัชพล ทำนุ status (120) Clear work
12 นายเตชพัฒน์ กันธิมา status (120) Clear work
13 นายทรงศักดิ์ บุญมาเลิศ status (184) ฟุตซอล
14 เด็กชายธกฤต พรหมนาค status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
15 เด็กชายธชพัฒน์ คงเกิด status (185) วอลเลย์บอล
16 เด็กชายธนชาติ สุขสวัสดิ์ status (120) Clear work
17 นายธนดล ป้อชำนิ status (185) วอลเลย์บอล
18 เด็กชายธนทัต ขุนสุนทร status (185) วอลเลย์บอล
19 นายธนิก ซึงถาวร status (184) ฟุตซอล
20 เด็กชายนันธวัฒน์ สมศิลป์ status (120) Clear work
21 นายปฏิพัทธ์ อนันตะศรี status (120) Clear work
22 เด็กชายพงศ์เทพ เห็นเจริญสุข status (120) Clear work
23 นายพลัฏฐ์ จันทรัตนะ status (184) ฟุตซอล
24 นายพิพัฒพล ทองรวย status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
25 นายพีรธัช วันทาสุข status (120) Clear work
26 นายพีรวัส วรรณประภา status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
27 นายภคพล ประเสริฐศักดิ์ status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
28 เด็กชายภคิณ ชีพสมุทร status (120) Clear work
29 เด็กชายภัครพล คำภู status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
30 เด็กชายภัทรดนัย วิจิตรโสภาพันธ์ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
31 นายภูมิมินทร์ เจริญไพศาลเกียรติ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
32 นายภูมิรพี ครุฆนิตย์ status (120) Clear work
33 นายรนกร สิทธิประสงค์ status (184) ฟุตซอล
34 เด็กชายรักชาติ ฤทธิดิลก status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
35 นายวัชรพงศ์ ราชสินธ์ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
36 นายศรายุท อธิบาย status (120) Clear work
37 เด็กชายศุภกร รุ่งแจ้ง status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
38 เด็กชายสุดเขต วรรณโพธิ์ status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
39 เด็กชายสุริเยนทร์ กงทิพย์ status (178) สรรค์สร้างเวลารู้

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th