เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกฤษฎา ผลพูล status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
2 เด็กชายขรรถชัย รุประมาณ status (120) Clear work
3 เด็กชายจิรกิตติ์ อมัตวะตะ status (120) Clear work
4 นายชีวานนท์ เบข่อง status (173) ICT Freestyle
5 นายณัฏฐ์พัฒน์ คูณทวี status (102) ดุริยางค์สากล
6 นายณัฐชนน ชากันดี status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
7 เด็กชายเตชะพิทย์ ช่างเรือน status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
8 เด็กชายไตรปิฎก ช่างถม status (173) ICT Freestyle
9 เด็กชายทวาสิน บุญรอด status (120) Clear work
10 นายทัชชกร ศิลปกิจจานนท์ status (120) Clear work
11 นายธนกฤต พุ่มจันทร์ status (120) Clear work
12 นายธนพล จันทเลิศ status (120) Clear work
13 นายธนภัทร ชะระสัย status (188) เทเบิลเทนนิส
14 เด็กชายธนันชัย ทองไพบูลย์กิจ status (120) Clear work
15 เด็กชายธนิน ปทุมานนท์ status (102) ดุริยางค์สากล
16 นายนาถวัฒน์ กอบกระโทก status (120) Clear work
17 นายปพนพัชร์ พานิชประเสริฐ status (188) เทเบิลเทนนิส
18 นายปรเมศวร์ บุญไทย status (143) นาฏมวยไทย
19 เด็กชายปรีชาพัฒน์ ธนานนท์วีระกุล status (120) Clear work
20 เด็กชายพยัคฆ์ ทหราวานิช status (120) Clear work
21 เด็กชายพรกฤด ช่วยทัต status (120) Clear work
22 เด็กชายพลภัทร กีรติเตชาวุฒิ status (120) Clear work
23 เด็กชายพุฒิพงศ์ หมุดธรรม status (102) ดุริยางค์สากล
24 เด็กชายฟ้าใหม่ ศรีวิไลมุสลิม status (120) Clear work
25 เด็กชายภัทรดนัย อบภิรมย์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
26 นายภูวสิษฎ์ มูลน้อย status (102) ดุริยางค์สากล
27 นายเมธาสิทธิ์ แก้วศรีทอง status (120) Clear work
28 เด็กชายวรพรต อร่ามเลื่อม status (188) เทเบิลเทนนิส
29 เด็กชายวริศ วงศ์สมิทธิพันธุ์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
30 นายปิยะพัชร์ ปิ่นพรหม status (120) Clear work
31 นายวีรวิทย์ แก้วเจริญ status (120) Clear work
32 เด็กชายศุภกร ภาคการ status (120) Clear work
33 นายสรวิศ ศรีพระจันทร์ status (120) Clear work
34 เด็กชายสิทธิชัย พิมพาพันธ์ status (188) เทเบิลเทนนิส
35 เด็กชายสิรวิชญ์ เอี่ยมรักษา status (188) เทเบิลเทนนิส
36 นายหฤษฏ์มงคล วรรณศิริ status (120) Clear work
37 นายอนิวรรตน์ อยู่หาญ status (198) เรียนรู้วรรณคดี

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th