เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายจิรพฤทธิ์ พงศ์นันทกุลกิจ status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
2 เด็กชายกฤตณัฐ นามสาร status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
3 นายคณิศร สว่างไสว status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
4 เด็กชายณวพรรษ ปิยะธรรมวุฒิกุล status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
5 เด็กชายดุสิต เจียมโฆสิต status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
6 นายธรรมธร น้อยสง่า status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
7 เด็กชายนพฤทธิ์ หรูเจริญ status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
8 เด็กชายปฏิพล กลิ่นเจริญ status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
9 นายเมธากานต์ บัวหลวง status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
10 นายไรวิกรณ์ นิธินันทิวัฒน์ status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
11 นายเวโรจน์ กาญจนเกษตรกุล status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
12 เด็กชายเวโรจน์ บุญราช status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
13 เด็กชายศุภกร ถนอมวงศ์ status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
14 เด็กชายศุภเศรษฐ์ ปลัดสิงห์ status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
15 เด็กหญิงอาคิรา เลาห์ปิยะรัตน์ status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
16 นางสาวจันทรัตน์ กนกรัตนไพศาล status (101) ประชาสัมพันธ์
17 นางสาวจิดาภา ทองนบ status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
18 นางสาวชัญญา ถาวรวงศ์ status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
19 เด็กหญิงธัญญาวรรณ ทศานนท์ status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
20 เด็กหญิงนรยา ก๋าเป็ง status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
21 นางสาวนวพรรษ เพชรหลาย status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
22 นางสาวปวันรัตน์ หลีค้า status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
23 นางสาวพัชรศิริ ผ่านสำแดง status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
24 นางสาวแพรวลัญช์ จรัลทรัพย์ status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
25 นางสาวภัทรธิดา กิติศุภวัฒนา status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
26 เด็กหญิงเรืองริน คูหากาญจน์ status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
27 นางสาวลัลนา ภูมิพัฒน์โยธิน status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
28 นางสาววิรัทธา วิรประพร status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET
29 เด็กหญิงสุพิชชา ประสงค์ธรรม status (166) ติววิทย์พิชิต O-NET

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th