เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกรินทร์ สิทธิบุศย์ status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
2 เด็กชายกานต์ ทิพย์สกุลเดช status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
3 นายกีรบุตร เหล่าบุตรศรี status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
4 เด็กชายคุณานนต์ กัดมั่น status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
5 นายจักรพรรธดิ ชนะจิตร status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
6 นายจิณวริศ ศิริธรรม status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
7 นายจิรเมฆ อนันตสุข status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
8 นายณฐกร ภารดีรุจิรา status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
9 เด็กชายณัฐวัฒน์ อินทาภรณ์ status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
10 นายตราภูมิ น้อยพันธ์ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
11 นายธนกร ศรีพิทักษ์ status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
12 นายธัชพล แสงสว่าง status - -
13 นายธีร์ธวัช สุขมงคลรัตน์ status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
14 นายปภังกร เลิศฤทธิ์บัญชา status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
15 เด็กชายพงศภัค สง่าอารีย์กูล status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
16 เด็กชายพรหมมินทร์ บุญญชาลี status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
17 นายพสิษฐ์ ไกรสรสวัสดิ์ status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
18 เด็กชายพัทธนันท์ ยิ้มศรวล status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
19 นายพีรพัฒน์ ประเสริฐศิริ status (101) ประชาสัมพันธ์
20 นายวชิรวิทย์ เพ่งจินดา status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
21 เด็กชายวายุพงษ์ ทำสวน status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
22 นายวิภูพงศ์ ลีลานันทวงศ์ status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
23 เด็กชายอชิระ ภู่ศรีพงษ์ status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
24 นายเอกภพ ศรีรุ่งเรือง status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
25 เด็กหญิงกมลเนตร พึ่งสังวาลย์ status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"
26 เด็กหญิงณัฐชนนภร นิมิตรัตน์ status (119) ดาราศาสตร์
27 เด็กหญิงดุจษะนันทน์ กูลนรา status (101) ประชาสัมพันธ์
28 เด็กหญิงพิมพ์มาดา จันทร์แสงศรี status (119) ดาราศาสตร์
29 เด็กหญิงวรพรรณ ตั้งตนดี status (163) คณิต "ติ๊ดชึ่ง"

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th