เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกาญจน์ สิทธิสาร status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
2 นายจิณณวัตร ลัดลอย status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
3 นายจิรวัฒน์ เจือจาน status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
4 นายฐิติ โชควินิจ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
5 เด็กชายธนกฤต ดวงพิลา status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
6 นายปภังกร สุดแดง status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
7 เด็กชายปุณณวิช เกษศิริ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
8 นายพงศกร กิรติภัทรนันท์ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
9 นายพงศ์ปณต แสงอรุณเจริญ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
10 นายพนิตพล ดำรงโชคพิพัฒน์ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
11 นายวงศธร เจริญสัตย์สิริ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
12 เด็กชายวีรภัทร พิคะวัธนะ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
13 เด็กชายศิวกร สีทานนท์ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
14 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองจันทร์ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
15 นางสาวจุติณัฏฐ์ นันทวดีพิศาล status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
16 เด็กหญิงณภัค สุคนธรัตน์ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
17 นางสาวณรีวรรณ พัฒนาพาณิชย์ผล status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
18 เด็กหญิงธวัลหทัย บุญวาที status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
19 เด็กหญิงนภสร กองสุข status (131) นาฏศิลป์ไทย
20 เด็กหญิงนลินญา ศุภกังวาน status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
21 นางสาวพิชชานันท์ นนทสุวรรณ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
22 นางสาวเพชรลดา โมใหญ่ status (131) นาฏศิลป์ไทย
23 นางสาวภัทร์สุรีย์ วงษ์จันทร์ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
24 นางสาวรุ่งไพลิน อึ้งเจริญ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
25 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ขุนไชย status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
26 เด็กหญิงศิรดา ชุ่มวงศ์ status (131) นาฏศิลป์ไทย
27 เด็กหญิงสิริภัสสร ลิ่มพาณิชย์ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
28 นางสาวสิวารักษ์ แซ่ลี้ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
29 เด็กหญิงอคิราภ์ดา โพธิกิจ เอนกเวียง โพธิกิจ เอนกเวียง status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
30 นางสาวปริยกร ปัญญาวรพงศ์ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th