เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกันทรากร ธนันทา status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2 นายคณพศ อ้นชัยยะ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
3 เด็กชายจารุดิช ท่าม่วง status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
4 นายเจนณรงค์ มั่นภักดี status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
5 นายณัฐสิทธิ์ เกยูรวรรณ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
6 เด็กชายตฤณ อังศุสิงห์ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
7 นายธัชพล พุฒหล้า status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
8 เด็กชายพลัฎฐ์ พึ่งบารมีอุปถัมภ์ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
9 นายพัฒนพงศ์ เจริญเสียง status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
10 นายณรงค์พงศ์ พูลพักตร์ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
11 นายรัชชานนท์ ประกอบกิจ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
12 เด็กชายวิธวิทย์ ช่างเรือ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
13 นายศุภณัฐ นิติการุณ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
14 เด็กชายสรวิชญ์ บุญไทย status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
15 นางสาวณัฐรัตน์ ฉันท์ทัตสกุล status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
16 นางสาวธัญชนก โนนสูง status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
17 นางสาวปานรดา อานามวัฒน์ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
18 นางสาวพลอยรัตน์ งามขำ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
19 นางสาวพิชญธิดา โชคช่วยพัฒนากิจ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
20 เด็กหญิงพิรญาณ์ สุขะวัฒนสินธุ์ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
21 เด็กหญิงภินันดา คุรุปราการกิจ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
22 นางสาวมณิสรา ธรรมสวนิต status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
23 นางสาวรสิกา นาควงศ์ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
24 เด็กหญิงวริศนันท์ วัชรโชติโกมล status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
25 เด็กหญิงศิรินภา สถิตย์ status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
26 เด็กหญิงสุทธิดา เขียวละลิ้ม status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
27 เด็กหญิงอมาญา การศรีทอง status (148) นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th