เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายคฑาวุธ ปัญญาพูนผล status (120) Clear work
2 นายจิณณรัตน์ จันทรแสงนาวี status (102) ดุริยางค์สากล
3 นายเจตนิพัทธ์ แพงไทย status (173) ICT Freestyle
4 นายชนาธิป อติฉันท์โท status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
5 เด็กชายชานน จิระกาญจนากิจ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
6 เด็กชายญาณภัทร แสนดวง status (185) วอลเลย์บอล
7 นายณัฐธกรณ์ อินทอง status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
8 นายเดชาธร รักเลิศ status (132) Dancercise
9 เด็กชายธนกฤต ลักษณา status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
10 นายธนกฤต สุขสมัย status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
11 นายธนชาติ ตุลกรรณ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
12 เด็กชายธนบดี ศรสุวรรณ status (120) Clear work
13 เด็กชายธนันท์ธร ถนอมศักดิ์ status (198) เรียนรู้วรรณคดี
14 นายธีรโชติ บุญสงเคราะห์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
15 เด็กชายธีรวิช สร้อยสน status (185) วอลเลย์บอล
16 นายเธียรจิ อนามพงษ์ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
17 นายพงษ์พรรณ เฉลิมทอง status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
18 นายพชร ดังก้อง status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
19 นายพรหมเพชร บ้านเนิน status (145) ชีววิทยาโอลิมปิก
20 นายพัทธดนธ์ สุวรรณประภา status (184) ฟุตซอล
21 นายพิทยุตม์ ปัญญาสิทธิ์ status (184) ฟุตซอล
22 เด็กชายภัคพล เพชรน่าชม status (184) ฟุตซอล
23 เด็กชายภูดิศ เฮงศิริ status (156) คณิตศาสตร์ ฟ.FUN
24 เด็กชายภูมิปภาวรินท์ จรัลทรัพย์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
25 เด็กชายภูมิพัฒน์ เนื่องพลงาม status (145) ชีววิทยาโอลิมปิก
26 นายภูศิริ เครือมะก่ำ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
27 เด็กชายรังสิมันต์ สาขา status (120) Clear work
28 เด็กชายรัชชานนท์ พูลกสิ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
29 เด็กชายเรืองฤทธิ์ วิรมย์รัตน์ status (185) วอลเลย์บอล
30 นายวรกันต์ บรรลือ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
31 นายศราวิน ภุมรินทร์ status (120) Clear work
32 นายศิรวัฒน์ ศิริสวัสดิ์ status (139) ภาษาพาเพลิน
33 นายศุภโชติ เชยสมบัติ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
34 เด็กชายศุภรากร ศรีนวล status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
35 เด็กชายสิรภัทร แสงสว่าง status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
36 นายสุจินดา นิมิตรัตน์ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
37 เด็กชายอุ้มบุญ หนไชสงค์ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
38 นายภาณุภัทร อินธรปภัสร์ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
39 เด็กชายคุณัญญา กระแสร์พันธุ์ status (185) วอลเลย์บอล
40 เด็กชายธนาดล พาคำ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th