เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกวีวัฒน์ จันทวาท status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
2 นายกิตตินันท์ ทรัพย์ถาวร status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
3 นายกิตติภพ เจริญพร status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
4 นายเขมศักดิ์ บังเกิดกิจ status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
5 นายชนะชล มรกต status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
6 นายชัยอนันต์ โพธิ์แก้ว status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
7 เด็กชายธนาวุฒิ บูรพกรณ์ status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
8 นายปัณณวัฒน์ กุญแจกล status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
9 เด็กชายภัทรดนัย อินอ่วม status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
10 นายภูวิศ กูลพฤกษี status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
11 เด็กชายเศรษฐ์ พรรณมณีลักษณ์ status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
12 นายสรวิชญ์ พูลเงิน status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
13 เด็กชายอภิชาติ เลียดประถม status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
14 เด็กหญิงกฤติศา เนรัญชร status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
15 นางสาวชโลธร โยมญาติ status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
16 นางสาวญาณิศา เขียวผ่อง status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
17 เด็กหญิงณัชชา ดุภะสกุล status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
18 นางสาวธมลวรรณ ขุนสระดี status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
19 นางสาวนภัสสร กระทอง status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
20 เด็กหญิงปวิตรา สายสร้อย status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
21 เด็กหญิงภาณิชา เจียมโฆสิต status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
22 เด็กหญิงภิรษา กิจกาญจน์ status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
23 นางสาวมินตรา เกตุโชติ status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
24 เด็กหญิงมินท์ธิตา ไทรเมฆ status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
25 นางสาวลลิต พรภาวรรณ status (102) ดุริยางค์สากล
26 เด็กหญิงศริญญา ดุนขุนทด status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
27 นางสาวอภิชญา ฉินังกูร status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
28 นางสาวฮาน่า นากาโตะ status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
29 เด็กหญิงณภัทร เสนาะศัพท์ status (178) สรรค์สร้างเวลารู้
30 นางสาวสวรรยา ทองศรี status (178) สรรค์สร้างเวลารู้

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th