เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกฤติน เลิศภัทรกิตติกุล status (168) รีแล็กซ์
2 เด็กชายก้องกิดากร ก้อนเพชร status (116) Pending Work
3 เด็กชายกิตติธัช อัมพุช status (168) รีแล็กซ์
4 เด็กชายคุณากร เขตสาคร status (139) ภาษาพาเพลิน
5 เด็กชายจิรวัฒน์ โกศรีงาม status (157) GSP สร้างสรรค์
6 เด็กชายจิรายุ งามไสว status (151) รัก เรียน รู้
7 เด็กชายชวกร อุทัยรัตน์ status (188) เทเบิลเทนนิส
8 เด็กชายณรงค์พล ทองจันทร์ status (157) GSP สร้างสรรค์
9 เด็กชายณัฐกิตติ์ โพธิ์ศิริ status (168) รีแล็กซ์
10 เด็กชายเตโช เวชโชติ status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
11 เด็กชายธนนท์ แซ่ลิ้ม status (130) ดนตรีไทย
12 เด็กชายธนพัต ขำคม status (151) รัก เรียน รู้
13 เด็กชายธนภัทร เชื่อมเจ่ง status (151) รัก เรียน รู้
14 เด็กชายธนวัฒน์ บ่อทอง status (168) รีแล็กซ์
15 เด็กชายธนานนท์ ปราณี status (168) รีแล็กซ์
16 เด็กชายธัชธรรม์ เชยทอง status (116) Pending Work
17 เด็กชายนันทกร เดชะ status (184) ฟุตซอล
18 เด็กชายนิพพิชฌน์ พลอยวิจิตร status (168) รีแล็กซ์
19 เด็กชายบัณฑิตวงศ์ ดวงแก้ว status (151) รัก เรียน รู้
20 เด็กชายบัวธาดา โถรัตน์ status (168) รีแล็กซ์
21 เด็กชายบูรพา นกเหมือน status (188) เทเบิลเทนนิส
22 เด็กชายปรเมศร์ ศรีธรรมมา status (151) รัก เรียน รู้
23 เด็กชายปริญญาภัทร ฤทธิรณสกุล status (102) ดุริยางค์สากล
24 เด็กชายปัญญากรณ์ ศิริพล status (157) GSP สร้างสรรค์
25 เด็กชายปาณุพงศ์ รำไพ status (168) รีแล็กซ์
26 เด็กชายพัชรพล สุขสมัย status (151) รัก เรียน รู้
27 เด็กชายพิพัฒน์ ทองคำ status (168) รีแล็กซ์
28 เด็กชายพิสิษฐ์ หงวนประเสริฐ status (198) เรียนรู้วรรณคดี
29 เด็กชายภาคิน นุชแป้น status (139) ภาษาพาเพลิน
30 เด็กชายภาณุพงษ์ สุขสุด status (151) รัก เรียน รู้
31 เด็กชายภูวน ศรีเงิน status (102) ดุริยางค์สากล
32 เด็กชายวีรภัทร กลมราช status (188) เทเบิลเทนนิส
33 เด็กชายศกลวัฒน์ มังคลา status (157) GSP สร้างสรรค์
34 เด็กชายศวิษฐ์ รอดนิมิตร status (101) ประชาสัมพันธ์
35 เด็กชายศิริชัย อิ่มผ่อง status (102) ดุริยางค์สากล
36 เด็กชายศิวกร มากสิน status (157) GSP สร้างสรรค์
37 เด็กชายศุภโชค สาพรม status (168) รีแล็กซ์
38 เด็กชายสิรวิชญ์ เวชโชติ status (116) Pending Work
39 เด็กชายอคิราภ์ ปลายขอก status (151) รัก เรียน รู้
40 เด็กชายอติวิชญ์ เอกลักษณ์ตระกูล status (168) รีแล็กซ์
41 เด็กชายอธิษฐ์ คำอ่อน status (116) Pending Work
42 เด็กชายอภิลักษณ์ ตองอ่อน status (116) Pending Work
43 เด็กชายอับดุลไร้ส เดียคีเต้ status (168) รีแล็กซ์
44 เด็กชายอานุภาพ จรัลทรัพย์ status (168) รีแล็กซ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th