เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกนกศักดิ์ จินตนาวสาร status (198) เรียนรู้วรรณคดี
2 เด็กชายก้องกิดากร กรับไกรแก้ว status (157) GSP สร้างสรรค์
3 เด็กชายกิตติพศ ปรีดาสุทธิจิตต์ status (157) GSP สร้างสรรค์
4 เด็กชายไกรวิชญ์ โปปัญจมะกุล status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
5 เด็กชายชญะภพ สุทธิวารี status (198) เรียนรู้วรรณคดี
6 เด็กชายชัยวัฒน์ สำเนียงหวาน status (185) วอลเลย์บอล
7 เด็กชายเซน สุดสีสังข์ status (102) ดุริยางค์สากล
8 เด็กชายฐปนนท์ ศิริการ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
9 เด็กชายณัฏฐพล ภิรมย์ชม status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
10 เด็กชายณัฐภัทร อวยพรส่ง status (198) เรียนรู้วรรณคดี
11 เด็กชายธนกร ศรีพิพัฒน์ status (157) GSP สร้างสรรค์
12 เด็กชายธนภัทร ดอนมูล status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
13 เด็กชายธนาทร อภัย status (198) เรียนรู้วรรณคดี
14 เด็กชายธนิน ฉันท์สำราญ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
15 เด็กชายธวัชนันทน์ ประทุมทอง status (157) GSP สร้างสรรค์
16 เด็กชายธิติ ชัยยะ status (157) GSP สร้างสรรค์
17 เด็กชายนภสินธุ์ มิ่งไธสงค์ status (172) ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน
18 เด็กชายนภัทร เนินชัย status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
19 เด็กชายบุญญฤทธิ์ ทองแจ่ม status (157) GSP สร้างสรรค์
20 เด็กชายปฐวีช์กานต์ ทองดี status (181) Math - Social น่ารู้
21 เด็กชายปภาวิน บัวพรม status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
22 เด็กชายกวินท์ธนภัทร พงธนณัชพสุธร status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
23 เด็กชายพศิน ทันบุตร์ status (198) เรียนรู้วรรณคดี
24 เด็กชายพีรพัฒ ทัศบุตร status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
25 เด็กชายพีรพัฒน์ หนูนิล status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
26 เด็กชายภาสวิชญ์ ยินดีจันทร์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
27 เด็กชายภูเบศร์ สมบูรณ์ status (102) ดุริยางค์สากล
28 เด็กชายภูมินทร์ จันทร์อุ่น status (198) เรียนรู้วรรณคดี
29 เด็กชายภูมิพัฒน์ จิรานุวัฒน์สกุล status (102) ดุริยางค์สากล
30 เด็กชายรัชตะ ภูมิฐาน status (102) ดุริยางค์สากล
31 เด็กชายวรายุทธ์ เจริญการ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
32 เด็กชายวิจักษณ์ เหลืองพูนสิน status (157) GSP สร้างสรรค์
33 เด็กชายวุฒิภัทร สมโฉม status (157) GSP สร้างสรรค์
34 เด็กชายศิรสิทธิ์ แสงสว่าง status (133) จิปาถะศิลป์
35 เด็กชายศิวกร บุญสาร status (198) เรียนรู้วรรณคดี
36 เด็กชายศิวกรณ์ ประสงค์เงิน status (102) ดุริยางค์สากล
37 เด็กชายศุภกร จิระอานนท์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
38 เด็กชายศุภโชค พันธ์ผล status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
39 เด็กชายศุภรัส กรณีย์ status (157) GSP สร้างสรรค์
40 เด็กชายศุภวิชญ์ พรมนา status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
41 เด็กชายสกรรจ์ จันทมิตร status (102) ดุริยางค์สากล
42 เด็กชายสปัญญ์ กิตติธาดา status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
43 เด็กชายสรวุฒิ สร้อยสน status (157) GSP สร้างสรรค์
44 เด็กชายสิริชัย ปานโสภณ status (157) GSP สร้างสรรค์

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th