เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกิตติธัช พิมลภาพ status (199) Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
2 เด็กชายกิติภูมิ วรธรรมพล status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
3 เด็กชายคุณาธิป กันเอม status - -
4 เด็กชายชยพล ชะนางวัลย์ status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
5 เด็กชายณกมล ลิ้มภักดี status (167) Social หรรษา
6 เด็กชายณพัฒน์ เนาวรัตน์ status (173) ICT Freestyle
7 เด็กชายณัฐกิตติ์ ธนกุลนันทิวัฒน์ status (167) Social หรรษา
8 เด็กชายณัฐพล สถาพรอานนท์ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
9 เด็กชายทินภัทร ทับผึ้ง status (168) รีแล็กซ์
10 เด็กชายธนดล จิตหาญ status (179) ดนตรีสากล
11 เด็กชายธรรมนาถ เจริญนาน status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
12 เด็กชายธรรศ ระกำทอง status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
13 เด็กชายธีร์ธวัช เนียมอ่ำ status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
14 เด็กชายธีรเมธ บำเพ็ญผล status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
15 เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีสวัสดิ์ status (173) ICT Freestyle
16 เด็กชายนิติภูมิ สุนทรวงศ์ status (184) ฟุตซอล
17 เด็กชายบุลากร สละชั่ว status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
18 เด็กชายบูรพา เขียวพันธุ์ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
19 เด็กชายปณต บุญถนอม status (168) รีแล็กซ์
20 เด็กชายปพนธนัย รักษาสนธิ์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
21 เด็กชายปภินวิช บุญทา status (184) ฟุตซอล
22 เด็กชายปราโมทย์ อากาศ status (185) วอลเลย์บอล
23 เด็กชายปัณณ์พัฒน์ กูลมงคลรัตน์ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
24 เด็กชายปิยวัฒน์ โรจนวิภาต status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
25 เด็กชายพัศกร โตสวัสดิ์ status (139) ภาษาพาเพลิน
26 เด็กชายพัสวี สอดศรี status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
27 เด็กชายพิพิตธน ชาวแกลง status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
28 เด็กชายภรัณยู สวาสดิ์ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
29 เด็กชายระพีพัชร สินธุแก้ว status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
30 เด็กชายรัฐพล เรือนสาย status (173) ICT Freestyle
31 เด็กชายเลิศพิสิฐ วิทยวินิต status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
32 เด็กชายวรโชติ อารีสุริยกุล status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
33 เด็กชายวสุพล บานเย็น status (102) ดุริยางค์สากล
34 เด็กชายวิพุธรักษ์ วลาบูรณ์ status (173) ICT Freestyle
35 เด็กชายวีรภัทร ทองทุม status (173) ICT Freestyle
36 เด็กชายวุฒินันท์ ผลเจริญ status (173) ICT Freestyle
37 เด็กชายศรัณยพงศ์ ภูมิพื้นผล status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
38 เด็กชายศิรวิทย์ มะลิวัลย์ status (102) ดุริยางค์สากล
39 เด็กชายศุทธวัต พรรคอนันต์ status (184) ฟุตซอล
40 เด็กชายสรยุทธ วัชราสิน status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
41 เด็กชายสิรภพ นนกระโทก status (167) Social หรรษา
42 เด็กชายสุรวินท์ ทองวิเวก status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
43 เด็กชายสุวิกรณ์ เพ็ชรภักดี status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
44 เด็กชายสุวิศิษฎ์ พันธ์ขาว status (199) Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
45 เด็กชายอธิศ แสงสุรีย์พรชัย status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th