เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกฤษณะ พวงทอง status (139) ภาษาพาเพลิน
2 เด็กชายเขมณัฏฐ์ กาเผือกงาม status (133) จิปาถะศิลป์
3 เด็กชายคมนภัค จรูญโรจน์ ณ อยุธยา status (139) ภาษาพาเพลิน
4 เด็กชายจิณณธรรม ชำนาญศิลป์ status (139) ภาษาพาเพลิน
5 เด็กชายจิรพัฒน์ ยนต์สุข status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
6 เด็กชายชนัญญู ประดิษฐศิลป์ status (139) ภาษาพาเพลิน
7 เด็กชายชยกร สังฆธรรม status (139) ภาษาพาเพลิน
8 เด็กชายชยณัฐ ศิรินานุวัฒน์ status (139) ภาษาพาเพลิน
9 เด็กชายณภัทร พรหมคง status (139) ภาษาพาเพลิน
10 เด็กชายธนพัฒน์ บุญประเสริฐ status (139) ภาษาพาเพลิน
11 เด็กชายธนยศ โพธิบาย status (139) ภาษาพาเพลิน
12 เด็กชายธรรมรัตน์ ทนุวงษ์ status (139) ภาษาพาเพลิน
13 เด็กชายนภัสรพี แอลิ status (139) ภาษาพาเพลิน
14 เด็กชายนิธิพัฒน์ ศิลสังวรณ์ status (139) ภาษาพาเพลิน
15 เด็กชายนิธิภูมิ รัตพูน status (133) จิปาถะศิลป์
16 เด็กชายบัณณวิชญ์ แทนนิกร status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
17 เด็กชายปฏิภาณ มุ่งหาผล status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
18 เด็กชายปองภพ สุขปิติ status (139) ภาษาพาเพลิน
19 เด็กชายปัณณทัต มงคลสุข status (139) ภาษาพาเพลิน
20 เด็กชายปิยังกูร มหเศรษฐพงษ์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
21 เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วกระจ่าง status (184) ฟุตซอล
22 เด็กชายพงศภัค ชายกุล status (139) ภาษาพาเพลิน
23 เด็กชายพงษพัศ ดาวเรือง status (139) ภาษาพาเพลิน
24 เด็กชายพงษ์ศักดิ์ จินดาสุข status (139) ภาษาพาเพลิน
25 เด็กชายพชร ประสิทธินาวา status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
26 เด็กชายพชรพล เพ็ชรเมืองทอง status (139) ภาษาพาเพลิน
27 เด็กชายพีรวิชญ์ วิเศษโวหาร status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
28 เด็กชายพีระพล เรืองโรจน์ status (139) ภาษาพาเพลิน
29 เด็กชายเพชรเอก ดอนมูล status (139) ภาษาพาเพลิน
30 เด็กชายภพธนัช บุญนำศิริ status (139) ภาษาพาเพลิน
31 เด็กชายภาคิน อ่อนจิตร์ status (139) ภาษาพาเพลิน
32 เด็กชายภาณุวัฒณ์ เฮงประเสริฐ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
33 เด็กชายฤชา ชวิทย์ฤทัยกุล status (139) ภาษาพาเพลิน
34 นายวีนัส มีแสง status (139) ภาษาพาเพลิน
35 เด็กชายศุภกิตติ์ ตันตวาที status (139) ภาษาพาเพลิน
36 เด็กชายศุภวิชญ์ รัตนชัย status (139) ภาษาพาเพลิน
37 เด็กชายศุภัช หนองเหล็ก status (139) ภาษาพาเพลิน
38 เด็กชายสิทธิโชค สุขโข status (184) ฟุตซอล
39 เด็กชายสิทธินนท์ อินทร์คุ้มวงษ์ status (101) ประชาสัมพันธ์
40 เด็กชายสุกัลย์ ทัฬหะ status (101) ประชาสัมพันธ์
41 เด็กชายอชิรวิทย์ เย็นจิตรพิสมัย status (139) ภาษาพาเพลิน
42 เด็กชายอดิเทพ ชุมศร status (103) สภานักเรียน
43 เด็กชายอภิสิทธิ์ ศรีเกิด status (139) ภาษาพาเพลิน
44 เด็กชายอาคม วิเวโก status (139) ภาษาพาเพลิน

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th