เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกฤษพัชร วงค์ขวัญ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
2 เด็กชายกิตติภณ แสงมุกดา status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
3 เด็กชายจตุรวิทย์ อรุณรุ่งรัตน์ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
4 เด็กชายจักรเพชร ไชยวรรณ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
5 เด็กชายชนาเทพ จิตงามสุจริต status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
6 เด็กชายนราธร อ่อนขาว status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
7 เด็กชายปูรณ์ ประภาโส status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
8 เด็กชายพรรษวุฒิ นพกูลวงศ์ status (130) ดนตรีไทย
9 เด็กชายภูผา มูลผล status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
10 เด็กชายภูมิภัทร อภัย status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
11 เด็กชายศิรสิทธิ์ ดอกไม้เทียน status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
12 เด็กหญิงกนกณัฐ ตองอ่อน status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
13 เด็กหญิงกฤติยากร สามิภักดิ์ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
14 เด็กหญิงกัลยกร ยุติวงษ์ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
15 เด็กหญิงจารุวรรณ มีทิพย์ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
16 เด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
17 เด็กหญิงญาณพิมุกต์ ทวยจัด status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
18 เด็กหญิงญาณิศา ตั๊นงาม status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
19 เด็กหญิงณัชชา ปรียานนท์ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
20 เด็กหญิงธีริศรา เลาหุไรกุล status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
21 เด็กหญิงปณิดา นิตย์จินต์ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
22 เด็กหญิงปภาวรินท์ วัฒนพฤกษชาติ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
23 เด็กหญิงปิ่นมนัส กุลพาณิชย์ status (185) วอลเลย์บอล
24 เด็กหญิงปุญยวีร์ บุญช่วย status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
25 เด็กหญิงพิมพ์ณดา ศรีประเสริฐ status (185) วอลเลย์บอล
26 เด็กหญิงพรธีรา งามการ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
27 เด็กหญิงรัษฎากร สีเผือก status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
28 เด็กหญิงวรัทยา สิทธิพาชัยกุล status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
29 เด็กหญิงวรินยุพา รักษา status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
30 เด็กหญิงสิริพร ธัญญาหาร status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th