เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกณวรรธน์ เสาวนะ status (133) จิปาถะศิลป์
2 เด็กชายก้องชูพงศ์ แซ่จู status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
3 เด็กชายคณธัช กราบทิพย์ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
4 เด็กชายจักรภัทร สิงขุดร status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
5 เด็กชายชยพล ทำสวน status (151) รัก เรียน รู้
6 เด็กชายชินาธิป แก้วรัก status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
7 เด็กชายณฐภัทร ศิริวิจิตรกุล status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
8 เด็กชายณัฐเกียรติ ไทยเจริญ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
9 เด็กชายดิฐชัย วิมลลักษณ์ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
10 เด็กชายนคเรศ ร่มศรีทอง status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
11 เด็กชายบุณยภู เพชรอดิเรก status (140) แชร์บอล
12 เด็กชายปาณัสม์ มหาโพธิ์ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
13 เด็กชายปีติกร มูลชอบ status (173) ICT Freestyle
14 เด็กชายพงศพัศ ลำพล status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
15 เด็กชายภูริณัฐ วิทยวินิต status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
16 เด็กชายรณชิต บุญมา status (133) จิปาถะศิลป์
17 เด็กชายรัฐศาสตร์ ลออภักตร์ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
18 เด็กชายฤติธช ดิษฐเวชชัย status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
19 เด็กชายวีรเดช คชภูติ status (133) จิปาถะศิลป์
20 เด็กชายวีรวิทย์ ประจิต status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
21 เด็กชายศิวัช สูงสกุล status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
22 เด็กชายหฤษฎ์ สมัครกิจ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
23 เด็กชายอนรรฆ ตวงวิไล status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
24 เด็กชายอนุชิต เจริญยศ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
25 เด็กชายอภิสิทธิ์ ฑีฆายุ status (140) แชร์บอล
26 เด็กชายอานนท์ กระดุมพรรค status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
27 เด็กหญิงเพ็ญนีติ์ ชินปัญจะพล status (133) จิปาถะศิลป์
28 เด็กหญิงภานิชา ศุกร์กัลยา status (185) วอลเลย์บอล
29 เด็กหญิงวรัชยา สรรพวุธ status (116) Pending Work
30 เด็กหญิงอรวี จีบบรรจง status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th