เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายชัชพล มณีจินดา status (185) วอลเลย์บอล
2 เด็กชายชิติพัทธ์ แก้วรัก status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
3 เด็กชายฐิรวัฒน์ พลคิด status (180) BETTER ENGLISH
4 เด็กชายธนกร สวาทวงค์ status (180) BETTER ENGLISH
5 เด็กชายพชร พานิชานุรักษ์ status (180) BETTER ENGLISH
6 เด็กชายพรศิวะ ประเสริฐ status (180) BETTER ENGLISH
7 เด็กชายพีรพัฒน์ ตองอ่อน status (151) รัก เรียน รู้
8 เด็กชายภรันยู กองชีพ status (180) BETTER ENGLISH
9 เด็กชายภาณุวิชญ์ จันทรัตน์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
10 เด็กชายภูชิสส์ จิตต์สงวน status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
11 เด็กชายภูมิพัฒน์ ละออง status (180) BETTER ENGLISH
12 เด็กชายภูเมธ พุฒิกุลพร status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
13 เด็กชายยศกร รัตนะ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
14 เด็กชายศิรปัญญ์ วงศ์ชาวจันท์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
15 เด็กชายสิริพงศ์ สังข์ทอง status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
16 เด็กชายอัฑฒกร แสงเสริมญาติ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
17 เด็กหญิงกฤษณพร ศุภกิจจานุสรณ์ status (151) รัก เรียน รู้
18 เด็กหญิงจิดาภา สุยะสา status (185) วอลเลย์บอล
19 เด็กหญิงชนิตา ชาญสำโรง status (185) วอลเลย์บอล
20 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ กาญจนศร status (185) วอลเลย์บอล
21 เด็กหญิงทับทิม ทองชูศรี status (151) รัก เรียน รู้
22 เด็กหญิงธารินี ศรีสุข status (151) รัก เรียน รู้
23 เด็กหญิงปพิชญา เขาจารี status (151) รัก เรียน รู้
24 เด็กหญิงปิยธิดา จงส่งเสริม status (151) รัก เรียน รู้
25 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สังข์ทอง status (185) วอลเลย์บอล
26 เด็กหญิงลภัสรดา ชนะสิทธิ์ status (151) รัก เรียน รู้
27 เด็กหญิงสิริกร นิ่มลาดพร้าว status (151) รัก เรียน รู้
28 เด็กหญิงไอริสา เจริญพรรค status (151) รัก เรียน รู้

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th