เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกฤชพล ต่อวัฒนกิจกุล status (149) Science Fiction
2 เด็กชายกฤษฎ์ วันดี status (149) Science Fiction
3 เด็กชายกิตติธัช กิจจานุกิจวัฒนา status (149) Science Fiction
4 เด็กชายจิรภัทร ชวนฤทัย status (149) Science Fiction
5 เด็กชายชนวรรธ ตั้งสิริเจริญรัตน์ status (149) Science Fiction
6 เด็กชายโชติพัฒน์ ทรงเจริญ status (149) Science Fiction
7 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ทิพโสต status (181) Math - Social น่ารู้
8 เด็กชายธนกฤต บัณฑิตไทย status (149) Science Fiction
9 เด็กชายปรัชญ์ หลิมเจริญ status (149) Science Fiction
10 เด็กชายปองคุณ ตั้งอมรสิทธิชัย status (149) Science Fiction
11 เด็กชายพีรพัฒน์ เฉลยไข status (149) Science Fiction
12 เด็กชายวราวัฒก์ ปานมีสี status (149) Science Fiction
13 เด็กชายวารวัต บัณฑูรรังษี status (149) Science Fiction
14 เด็กชายวุฒิภัทร อ่องเจริญ status (149) Science Fiction
15 เด็กชายสิทธิพล คลองคต status (149) Science Fiction
16 เด็กหญิงกัญญาภัค ชัยชารี status (149) Science Fiction
17 เด็กหญิงณัฐธิดา เชื้อแก้ว status (149) Science Fiction
18 เด็กหญิงณิชนันทน์ นิติวรรณอมร status (149) Science Fiction
19 เด็กหญิงพิชญาภา บำรุงสวน status (149) Science Fiction
20 เด็กหญิงภวิกา มณีรัตน์ status (149) Science Fiction
21 เด็กหญิงมณิสรา เลาหพันธุ์ status (149) Science Fiction
22 เด็กหญิงรพินท์นิภา แสงทอง status (132) Dancercise
23 เด็กหญิงรุ่งไพลิน กูรุ่ง status (149) Science Fiction
24 เด็กหญิงวนัชนันท์ ล้อเธียรประทาน status (149) Science Fiction
25 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา สนสูงเนิน status (149) Science Fiction
26 เด็กหญิงสิริญา ขุนสระดี status (149) Science Fiction
27 เด็กหญิงสุภาวดี อยู่เจริญ status (181) Math - Social น่ารู้
28 เด็กหญิงอรปรียา วงษ์กำปั่น status (149) Science Fiction
29 เด็กหญิงอรไพลิน ทับสีรักษ์ status (149) Science Fiction
30 เด็กหญิงอรอุมา บัวผลิ status (149) Science Fiction

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th