เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกฤติธี บัวขาว status (184) ฟุตซอล
2 เด็กชายกิตติพศ ศิริสว่าง status (184) ฟุตซอล
3 เด็กชายคณิสสร สิงห์วงค์ status (174) Hi! Pictures
4 เด็กชายจักรภัทร สัตย์สาร status (112) สหกรณ์
5 เด็กชายชโนดม วิทยาแพทย์ status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
6 เด็กชายชัยวัฒน์ พยัคโฆ status (167) Social หรรษา
7 เด็กชายณัฐธรรม บุญลอย status (187) โรลเลอร์เบลด (Roller Blade)
8 เด็กชายณัฐพงศ์ สังข์ทอง status (174) Hi! Pictures
9 เด็กชายเตชินท์ รินทอง status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
10 เด็กชายธนกร บุญยะรังสรรค์ status (112) สหกรณ์
11 เด็กชายธนพล โกศล status (112) สหกรณ์
12 เด็กชายธนวัฒน์ จันทสิทธิ์ status (167) Social หรรษา
13 เด็กชายนครินทร์ จิตสนธิ status (184) ฟุตซอล
14 เด็กชายนนทปวิธ วงษ์กำปั่น status (140) แชร์บอล
15 เด็กชายนนทพัทธ์ วุฒิชัย status (112) สหกรณ์
16 เด็กชายน้ำทรัพย์ทวี บุญราศรี status (185) วอลเลย์บอล
17 เด็กชายประพัฒน์ สิทธิพันธ์ status (129) งานค้างไม่มี คนดี 2020
18 เด็กชายปรีดา โกวาสกุล status (167) Social หรรษา
19 เด็กชายพรรษวัฏ สวัสดีผล status (184) ฟุตซอล
20 เด็กชายพัทธดนย์ สงเคราะห์ status (140) แชร์บอล
21 เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรด้วง status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
22 เด็กชายภัทรกร ศิริจันทร์ status (140) แชร์บอล
23 เด็กชายภาณุพงษ์ พระสุรัตน์ status (112) สหกรณ์
24 เด็กชายภูกิจ มาฆะสิทธิ์ status (184) ฟุตซอล
25 เด็กชายภูมินันท์ ภูมิผล status (140) แชร์บอล
26 เด็กชายยศพล สิงห์น้อย status (140) แชร์บอล
27 เด็กชายรชต ศรีพิพัฒน์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
28 เด็กชายรามิน เจียมสูงเนิน status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
29 เด็กชายวงศกร จักรแก้ว status (167) Social หรรษา
30 เด็กชายวชิราวิทย์ โพธิจักร์ status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
31 เด็กชายวรยศ หมื่นหอ status (133) จิปาถะศิลป์
32 เด็กชายวัทนภรณ์ ทิพย์นาฏย status (167) Social หรรษา
33 เด็กชายวิทยากร พิมทำมา status (133) จิปาถะศิลป์
34 เด็กชายศุกมีนา คุ้มรอด status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
35 เด็กชายศุภวิชญ ศรีสว่าง status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
36 เด็กชายสหพล คอนหน่าย status (112) สหกรณ์
37 เด็กชายสหรัฐ พนมวิจิตร status (167) Social หรรษา
38 เด็กชายอนพัทย์ เปรมแปลก status (167) Social หรรษา
39 เด็กชายอนุสรณ์ อังกุระวนิช status (167) Social หรรษา
40 เด็กชายอภิชาติ ตั๋นบี๊ status (167) Social หรรษา
41 เด็กชายอัครกฤษ เจริญนาน status (140) แชร์บอล
42 เด็กชายโอภาภูมิ อินเหยี่ยว status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
43 เด็กชายพีรวิชญ์ ขวัญมา status (140) แชร์บอล

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th