เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายคมชาญ ถาวะโร status (181) Math - Social น่ารู้
2 เด็กชายคุณากร ปริวัฒน์ status (180) BETTER ENGLISH
3 เด็กชายจิรกร จึงสงวนสิทธิ์ status (181) Math - Social น่ารู้
4 เด็กชายดิศรณ์ อยู่เย็น status (181) Math - Social น่ารู้
5 เด็กชายธรณ์ธันย์ โพธิหัง status (181) Math - Social น่ารู้
6 เด็กชายปฏิพัทธิ์ สุนทร status (181) Math - Social น่ารู้
7 เด็กชายปัณณวิชญ์ โครพ status (181) Math - Social น่ารู้
8 เด็กชายพิริยากร ศรีสิทธิ์ status (181) Math - Social น่ารู้
9 เด็กชายพีรวิชญ์ นิ่มชนะสิทธิ์ status (181) Math - Social น่ารู้
10 เด็กชายภาสกร ชรรณษานนท์ status (181) Math - Social น่ารู้
11 เด็กชายรัชต์พงษ์ เจี้ยเวชศิลป์ status (181) Math - Social น่ารู้
12 เด็กชายวีริศ ทำสวน status (181) Math - Social น่ารู้
13 เด็กชายศรณ์พิเชฐ สุขล้วน status (181) Math - Social น่ารู้
14 เด็กชายศุภณัฐ หมู่ผึ้ง status (181) Math - Social น่ารู้
15 เด็กชายจิรณัฐ เจริญแสง status (181) Math - Social น่ารู้
16 เด็กหญิงกมลิน คุ้มเกล้าวิริยะ status (181) Math - Social น่ารู้
17 เด็กหญิงชณิชา รัตนะมงคลกุล status (181) Math - Social น่ารู้
18 เด็กหญิงชาคริยา ถาดทอง status (181) Math - Social น่ารู้
19 เด็กหญิงณัฏฐธิดา วิลัย status (181) Math - Social น่ารู้
20 เด็กหญิงธมลวรรณ คำพันธ์ status (181) Math - Social น่ารู้
21 เด็กหญิงธาราทิพย์ ชัยเสนา status (181) Math - Social น่ารู้
22 เด็กหญิงธีราพร พิมพ์โพชา status (181) Math - Social น่ารู้
23 เด็กหญิงนีรดา ยาวิไชย status (181) Math - Social น่ารู้
24 เด็กหญิงไปรยา บัวธารา status (181) Math - Social น่ารู้
25 เด็กหญิงพัดชา ผดุงนาม status (181) Math - Social น่ารู้
26 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ แก้วทัศน์ status (181) Math - Social น่ารู้
27 เด็กหญิงรมิตา รัตนสัจธรรม status (181) Math - Social น่ารู้
28 เด็กหญิงวรพิชชา ตันติวิศวกรรม status (181) Math - Social น่ารู้
29 เด็กหญิงวรัมพร อ่ำศรี status (181) Math - Social น่ารู้
30 เด็กหญิงอรณิชาภา พุ่มเล่ง status (181) Math - Social น่ารู้

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th