เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกฤตภพ จักรวรกุล status (157) GSP สร้างสรรค์
2 เด็กชายกฤษกร เกษราธิคุณ status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
3 เด็กชายกันต์กัสกร สินสวัสดิ์ status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
4 เด็กชายกันตพัฒน์ สานพภา status (150) วิทย์คิดสนุก
5 เด็กชายกิตติพัทธ์ สุขสิงห์ status (112) สหกรณ์
6 เด็กชายกิตติพันธุ์ เมธีสุรพันธ์ status (157) GSP สร้างสรรค์
7 เด็กชายกิตติวรรธน์ สมุทรวัฒนานนท์ status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
8 เด็กชายคณิติน เวชประสิทธิ์ status (102) ดุริยางค์สากล
9 เด็กชายจิรภัทร เที่ยงตรง status (116) Pending Work
10 เด็กชายชญภัต นิยมภักดิ์ status (188) เทเบิลเทนนิส
11 เด็กชายชนาธิป ผ่องเนตร status (184) ฟุตซอล
12 เด็กชายฐปนรรฆ์ จิรวรนันท์ status (188) เทเบิลเทนนิส
13 เด็กชายณฐวัฒน์ น้อยสุวรรณ status (157) GSP สร้างสรรค์
14 เด็กชายณภัทร หลวงอินทร์ status (157) GSP สร้างสรรค์
15 เด็กชายณัฐชนน เทาศิริ status (188) เทเบิลเทนนิส
16 เด็กชายณัฐภูมิ ยอดสะเทิ้น status (188) เทเบิลเทนนิส
17 เด็กชายณัฐวัตร จันทร์พึ่งพลาย status (112) สหกรณ์
18 เด็กชายเตชัส พิมพา status - -
19 เด็กชายทินภัทร ศิริปอง status (188) เทเบิลเทนนิส
20 เด็กชายธนดล ประจำแถว status (188) เทเบิลเทนนิส
21 เด็กชายธนบูรณ์ โพธิพิทักษ์ status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
22 เด็กชายธนาวุฒิ ลิ้นทอง status (112) สหกรณ์
23 เด็กชายธีรากร กิจสวัสดิ์ status (188) เทเบิลเทนนิส
24 เด็กชายบูรพา ว่องไว status (188) เทเบิลเทนนิส
25 เด็กชายปรมะ อารีสกุลกิจ status (116) Pending Work
26 เด็กชายปิยะบุตร เครือนุช status (112) สหกรณ์
27 เด็กชายปิยะ แช่มล้วน status (157) GSP สร้างสรรค์
28 เด็กชายฝนธรรม ศรีเทียนไทย status (112) สหกรณ์
29 เด็กชายพิชชากร เจริญสุข status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
30 เด็กชายพิชญุตม์ สุขิโต status (102) ดุริยางค์สากล
31 เด็กชายภัคพล บัวดก status (188) เทเบิลเทนนิส
32 เด็กชายภูมิพิชญ์ สินทอง status (188) เทเบิลเทนนิส
33 เด็กชายภูวริส ผาดผ่อง status (112) สหกรณ์
34 เด็กชายมงคลชัย วิเศษประสิทธิ์ status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
35 เด็กชายเมธี มณีอินทร์ status (112) สหกรณ์
36 เด็กชายรชฏ สุรกิจ status (112) สหกรณ์
37 เด็กชายรภัสสิทธิ์ ภัทรกิจสวัสดิ์ status (112) สหกรณ์
38 เด็กชายวสุธา วารนิช status (102) ดุริยางค์สากล
39 เด็กชายวันเฉลิม พุ่มโพธิ์ทอง status (112) สหกรณ์
40 เด็กชายวิภู ริมคีรี status (112) สหกรณ์
41 เด็กชายศุภกร พรประสิทธิ์ status (112) สหกรณ์
42 เด็กชายสรัณกร คชพันธ์ status (112) สหกรณ์
43 เด็กชายสิรดนัย บุญประสาท status (105) ลูกเสือ – เนตรนารี อาสาจราจร
44 เด็กชายสุกฤษฎิ์ กองสินแก้ว status (185) วอลเลย์บอล
45 เด็กชายสุรทัย จันทรังษี status (112) สหกรณ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th