เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายก้องภพ บุญอภัย status (155) คณิตคิดสนุก
2 เด็กชายกาลณัฐพงษ์ เลิศธัญญา status (155) คณิตคิดสนุก
3 เด็กชายกิจติพล เชิดชูศรี status (155) คณิตคิดสนุก
4 เด็กชายจักริน ทวีพลสิริสุข status (155) คณิตคิดสนุก
5 เด็กชายจิรัฏฐ์ รักษาสิริพงศ์ status (155) คณิตคิดสนุก
6 เด็กชายชนนณัช เจริญพรรค status (155) คณิตคิดสนุก
7 เด็กชายชาลี ซั้ว status (155) คณิตคิดสนุก
8 เด็กชายณภัทร สุวรรณสา status (155) คณิตคิดสนุก
9 เด็กชายณรงเกียรติ ตางาม status (155) คณิตคิดสนุก
10 เด็กชายณัฏฐวิทย์ เจริญปรี status (155) คณิตคิดสนุก
11 เด็กชายณัฐดนัย สุโชควรรณพงศ์ status (155) คณิตคิดสนุก
12 เด็กชายณัฐภูมิ โสมา status (155) คณิตคิดสนุก
13 เด็กชายณัณฑภูมิ แย้มพลาย status (102) ดุริยางค์สากล
14 เด็กชายธนชาติ กะวันทา status (155) คณิตคิดสนุก
15 เด็กชายธนเดช พรหมพัฒน์ status (155) คณิตคิดสนุก
16 เด็กชายธนธรณ์ รติวรธันย์กุล status (155) คณิตคิดสนุก
17 เด็กชายธีรพล ศิลสังวรณ์ status (155) คณิตคิดสนุก
18 เด็กชายธีรภัทร ธีรนันทน์ status (155) คณิตคิดสนุก
19 เด็กชายนครินทร์ แฟสันเทียะ status (118) งานประดิษฐ์
20 เด็กชายปกรณ์ ตรงต่อกิจ status (155) คณิตคิดสนุก
21 เด็กชายปฏิภาณ พัฒลักษณ์ status (155) คณิตคิดสนุก
22 เด็กชายปพนศักดิ์ ตั้งตนดี status (155) คณิตคิดสนุก
23 เด็กชายปภังกร สนอง status (155) คณิตคิดสนุก
24 เด็กชายปราณวัฒน์ สีเฮ้า status (155) คณิตคิดสนุก
25 เด็กชายพงศ์พัฒน์ ศรีเมือง status (155) คณิตคิดสนุก
26 เด็กชายพชรพล ชื่นชูผล status (118) งานประดิษฐ์
27 เด็กชายพชรพล ละเอียดอ่อน status (179) ดนตรีสากล
28 เด็กชายพลิศร ศรีเมือง status (155) คณิตคิดสนุก
29 เด็กชายพีรวิชญ์ จารุไพบูลย์ status (155) คณิตคิดสนุก
30 เด็กชายพีรวิชญ์ ปราบไพริน status (118) งานประดิษฐ์
31 เด็กชายเพชรบูรพา วงศ์บุญหนัก status (155) คณิตคิดสนุก
32 เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิ์ทอง status (155) คณิตคิดสนุก
33 เด็กชายภานุวัฒน์ จั่นทอง status (155) คณิตคิดสนุก
34 เด็กชายภิภพ หมื่นแสน status (155) คณิตคิดสนุก
35 เด็กชายภูมิเมธ พัทธเสมา status (102) ดุริยางค์สากล
36 เด็กชายภูวัติ จันทสิทธิ์ status (155) คณิตคิดสนุก
37 เด็กชายภูวิศ ษาเจริญ status (155) คณิตคิดสนุก
38 เด็กชายรพีพงศ์ ห้วยจันทร์ status (155) คณิตคิดสนุก
39 เด็กชายรวิชา ชิงไชย status (155) คณิตคิดสนุก
40 เด็กชายวรัญ พิมพาพันธ์ status (155) คณิตคิดสนุก
41 เด็กชายศุภกร ทีบุญมา status (155) คณิตคิดสนุก
42 เด็กชายศุภวิชญ์ ภาคสอาด status (155) คณิตคิดสนุก
43 เด็กชายสิรภพ จันใด status (155) คณิตคิดสนุก
44 เด็กชายสิรวิชญ์ เลื่อมสำราญ status (155) คณิตคิดสนุก
45 เด็กชายอิสระชัย บุญโกย status (155) คณิตคิดสนุก

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th