เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกนกพล มีพืชน์ status (173) ICT Freestyle
2 เด็กชายการิน สุขสมบูรณ์ status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
3 เด็กชายคณิศร วงษ์กำปั่น status (173) ICT Freestyle
4 เด็กชายคุณากร เล้ารุ่งเรืองผล status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
5 เด็กชายจักรภัทร เครือทอง status (173) ICT Freestyle
6 เด็กชายจิรภัทร แซ่จง status (174) Hi! Pictures
7 เด็กชายจิรภัทร ตรีเมฆ status (173) ICT Freestyle
8 เด็กชายจิรวัฒน์ คนซื่อ status (173) ICT Freestyle
9 เด็กชายจิรายุทธ แจ่มใส status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
10 เด็กชายจีระสิทธิ์ ปาละ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
11 เด็กชายชัยชนะ ปัจจุสานนท์ status (173) ICT Freestyle
12 เด็กชายชินภัทร์ มะลิ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
13 เด็กชายญาณันธร ทัศนมณเฑียร status (189) Meditation สมาธิเพื่อจิตสงบ
14 เด็กชายญาโณทัย สุนันต๊ะ status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
15 เด็กชายฐานพัฒน์ ฐีรวัฒดรัณภพ status (189) Meditation สมาธิเพื่อจิตสงบ
16 เด็กชายธนกร ชัยนอก status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
17 เด็กชายธนกร อนันตศรี status (102) ดุริยางค์สากล
18 เด็กชายธนกร อ่วมวงษ์ status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
19 เด็กชายธนกฤต ดวงสว่าง status (110) ธนาคารโรงเรียน
20 เด็กชายธนกฤต รู้สรรพกิจ status (173) ICT Freestyle
21 เด็กชายธันยวัต โพธิกิจ status (173) ICT Freestyle
22 เด็กชายธีรภัทร บุญสาร status (116) Pending Work
23 เด็กชายนนท์ปวิธ ศรีสุข status (173) ICT Freestyle
24 เด็กชายนภดล พฤกษ์ธาดาชัย status (173) ICT Freestyle
25 เด็กชายบูรพา นาคทรัพย์ status (171) โคชูจัง
26 เด็กชายปัณณวิชญ์ โพธิสุข status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
27 เด็กชายปารินทร์ ร้อยอำแพง status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
28 เด็กชายพงศ์ศิริ นครเกตุ status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
29 เด็กชายพิสิษฐ์ สินสมุทร status (110) ธนาคารโรงเรียน
30 เด็กชายภาคิน ไทยพงษ์ status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
31 เด็กชายวสุ ยมมะนา status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
32 เด็กชายศุภชัย ฮวบจู status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
33 เด็กชายสนคติ มากสวัสดิ์ status (173) ICT Freestyle
34 เด็กชายสัชฌยา กระจ่างศรี status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
35 เด็กชายสิรภพ จิตรณรงค์ status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
36 เด็กชายสิรวิชญ์ วิญญูนันทกุล status (172) ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน
37 เด็กชายสุทธินันท์ เขมะสุข status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
38 เด็กชายเสฏฐวุฒิ มีระหงษ์ status (173) ICT Freestyle
39 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทองเทพ status (173) ICT Freestyle
40 เด็กชายหฤษฎ์ เชยสมบัติ status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
41 เด็กชายอธิบดี มากวิสุทธิ์ status (173) ICT Freestyle
42 เด็กชายอนาวิน แสงหา status (184) ฟุตซอล
43 เด็กชายอิทธิกร ประมวลสุข status (175) ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง
44 เด็กชายไอยคุปป์ ฉิมวิเศษ status (173) ICT Freestyle

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th