เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกนกพล เขียวชะอุ้ม status (133) จิปาถะศิลป์
2 เด็กชายกรรณัฐธีย์ ถนอมชีพ status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
3 เด็กชายกรวิชญ์ เจริญสาย status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
4 เด็กชายกันต์ธีร์ ชอบชน status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
5 เด็กชายโกศล โกศลพิเนต status (133) จิปาถะศิลป์
6 เด็กชายขวัญชัย ภารวงษ์ status (150) วิทย์คิดสนุก
7 เด็กชายคูณบุญ กุศล status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
8 เด็กชายจิรเดช รัตนาคะ status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
9 เด็กชายจิรภัทร ดีมีชาติ status (140) แชร์บอล
10 เด็กชายชญานิน ดวงสุวรรณ status (110) ธนาคารโรงเรียน
11 เด็กชายชัยธง กะลัมพะนันทน์ status (150) วิทย์คิดสนุก
12 เด็กชายชิษณุชา ภักดิ์ขันธ์ status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
13 เด็กชายญาณวรุฒน์ สวนพราย status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
14 เด็กชายญาณวุฒิ สินทวัฒนาคูณ status (150) วิทย์คิดสนุก
15 เด็กชายฐปนรรฆ์ โชคเจริญวงศ์ status (133) จิปาถะศิลป์
16 เด็กชายต้นน้ำ ศิริคำ status (150) วิทย์คิดสนุก
17 เด็กชายธนพนธ์ เชื่อมเจ่ง status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
18 เด็กชายธรรวา สิงห์คุ้ม status (118) งานประดิษฐ์
19 เด็กชายธีร์ธวัช แก้วโสนด status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
20 เด็กชายนวินธิษณ์ แจ้งประดิษฐ์ status (188) เทเบิลเทนนิส
21 เด็กชายนาคา ศิริภักตร์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
22 เด็กชายปฏิภาณ คำสุมาลี status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
23 เด็กชายปรเมษฐ์ นิ่มอ่อน status (150) วิทย์คิดสนุก
24 เด็กชายปริญญา ปริวัฒน์ status (102) ดุริยางค์สากล
25 เด็กชายปัญจสิทธิ์ มัสจิตต์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
26 เด็กชายปาณัสม์ ธารน้ำใส status (150) วิทย์คิดสนุก
27 เด็กชายพชรพล เรืองเศรษฐี status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
28 เด็กชายพัสกร ปราบไพริน status (188) เทเบิลเทนนิส
29 เด็กชายพัสกร แสงจันทร์ status (150) วิทย์คิดสนุก
30 เด็กชายภัทรกร รักวงษ์ status (150) วิทย์คิดสนุก
31 เด็กชายภูเบศ คงกระพันธ์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
32 เด็กชายภูริศ งามขจรกุลกิจ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
33 เด็กชายเมธัส มาเมือง status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
34 เด็กชายวรากร เมธาวรากุล status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
35 เด็กชายวันชนะ ชำนาญสวน status (103) สภานักเรียน
36 เด็กชายวิชยุตม์ แซ่ล้อ status (150) วิทย์คิดสนุก
37 เด็กชายวิวัฒน์ชัย พรมมา status (150) วิทย์คิดสนุก
38 เด็กชายวีรชน คงสุขกาย status (150) วิทย์คิดสนุก
39 เด็กชายสิทธิพงษ์ ประเสริฐศรี status (150) วิทย์คิดสนุก
40 เด็กชายสิรภพ วงเวียน status (110) ธนาคารโรงเรียน
41 เด็กชายหิรัณย์ หอยสังข์ status (103) สภานักเรียน
42 เด็กชายอภิวิชญ์ พลอาจ status (150) วิทย์คิดสนุก
43 เด็กชายอาร์วิน จาวาเฮเรี่ยน status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
44 เด็กชายอีริค ยูฮง ลิว ยูฮง ลิว status (150) วิทย์คิดสนุก
45 เด็กชายอุกฤษฏ์ พานิชวรพันธ์ status (133) จิปาถะศิลป์

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th